Arbetstider och lovdagar under läsåret 2018-2019

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion förde principdiskussion om läsårets 2018-2019 arbetstider på sitt sammanträde 15.8.2017.

Svenskspråkiga sektionen förde en principdiskussion om läsårets 2018-2019 arbetstider på sitt sammanträde 15.8.2017. Ärendet kommer upp för beslut i sektionen i 26.9.2017.

Vanda har traditionellt som huvudstadsregionens övriga kommuner följt samma arbets- och lovtider samt antal skoldagar inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Helsingfors, Esbo och Vanda brukar i samarbete göra beredningen av läsårets arbetstider vilket för läsåret 2018-2019 ännu inte har skett. På senare år har kommunerna trots det gjort olika beslut om arbetstiderna. En del kommuner har infört en veckas höstlov, vilket innebär en tidigare start på läsåret i augusti, och kortare sommarlov, medan andra har kvarhållit modellen med ett två dagars höstlov. Båda modellerna för höstlov har sina för- och nackdelar. Gymnasierna har också valt att göra på olika sätt och gymnasieutbildningens arbetstider följer inte alltid den grundläggande utbildningens arbetstider.

Enligt 23 § i lagen om grundläggande utbildning börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar, vilka dock minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Enligt § 7 i förordningen om grundläggande utbildning avslutas läsårets skolarbete vecka 22, på lördagen.

Lagstiftningen innehåller inte några bestämmelser om gymnasiernas arbetstider. Enligt gymnasieförordningen skall undervisningen dock ordnas så att en studerande på tre år kan slutföra de studier som ingår i gymnasiets lärokurs.

Därtill behandlades:

  • Tidtabell för undervisningsnämndens sammanträden samt justering och framläggande av protokoll 2017
  • Det svenskspråkiga resultatområdet – organisation, budget och en del av bildningsväsendet i Vanda

Föredragninglistor och protokoll

Publicerat: 16.8.2017 
(redigerad: )

Nyheter