Småbarnspedagogiken i Vanda fäster särskild vikt vid att utvidga lärmiljöerna från och med hösten

Vidare betonas leken som ett verktyg för lärandet.

Vanda stad har tagit i bruk planen för småbarnspedagogik i Vanda som baserar sig på Utbildningsstyrelsens plan för småbarnspedagogik. Planen för småbarnspedagogik blev klar i maj 2017. I planen ligger tonvikten på barnets lärande i alla slags situationer i vardagen, i olika lärmiljöer. Småbarnspedagogiken ger barnet möjligheter att genom lek utforska saker och fenomen i många varierande miljöer med hjälp av olika hjälpmedel. Barnen lär sig genom att använda informations- och kommunikationsteknologi men likaväl genom att göra iakttagelser på skogsutflykter.

I den nya planen för småbarnspedagogik betonas också barnens och vårdnadshavarnas deltagande i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Barn och vuxna lär sig med och av varandra. Utgångsidén är också att barnet är en aktiv aktör och att barnets intressen beaktas i lärandet.

– Om lärandet utgår från fenomen och saker som intresserar barnen blir det roligare att lära sig. Vi vill betona barnens och vårdnadshavarnas deltagande i planeringen och utvärderingen av verksamheten med anledning av responsen vi fått, säger Sole Askola-Vehviläinen, direktör för småbarnspedagogiken.

Med hjälp av den nationella planen för småbarnspedagogik ser man till att kommunerna erbjuder småbarnspedagogiska tjänster som håller hög kvalitet och genomförs på lika grunder. I planen definieras bland annat småbarnspedagogikens centrala mål, innehåll och samarbeten.

Vanda uppmärksammar den nya planen för småbarnspedagogik genom att delta i en nationell temadag med namnet Vasusta vauhtia varhaiskasvatukseen som ordnas den 5 september 2017. Planen för småbarnspedagogik är aktuell i daghemmen under temadagen.

Vandas plan för småbarnspedagogiken

Publicerat: 29.8.2017 
(redigerad: )

Nyheter