Dags att kontrollera brandsäkerheten i småhus

Mellersta Nylands räddningsverk skickar ett brev till cirka fyratusen småhusinvånare i Vanda-, Hyvinge-, Kervo- och Tusbyområdet. Brevet innehåller instruktioner om hur man gör en brandsäkerhetskontroll i den egna bostaden. Blanketten kan fyllas i på webben eller alternativt returneras i returkuvertet som medföljer brevet.

På basis av inlämnade svar utvärderas behovet av eventuella fortsatta åtgärder. Dessa är t.ex. brandsyn, övervakning av handlingar samt upplysning och rådgivning.

Räddningsmyndigheten förrättar brandsyner av stickprovskaraktär inom alla egenkontrollsområden för att ge områdets invånare handledning i brandsäkerhetsfrågor som uppstått vid egenkontrollen. Vidare förrättas brandsyner i de fastigheter som inte svarat på egenkontrollen inom utsatt tid.

Även om ni inte får något officiellt brev detta år, kan ni behändigt göra en utvärdering av hemmets säkerhet på webben. Med hjälp av hemmets brandsäkerhetskontroll som räddningsverket har utarbetat kan ni lätt utföra kontrollen:

Brandsäkerhetskontroll i hemmet - Småhus

Brandsäkerhetskontroll i hemmet - Lägenhet i flervåningshus

År 2016 hade en femtedel av fastigheterna någon typ av brister i sin fastighet. De vanligaste bristerna var:

• Fastighetens adressnumrering är inte tillräckligt stor och synlig mot gatan och/eller syns inte när det är mörkt (232 st./20 % av alla brister).
• I närheten av fastighetens oljeeldningsaggregat finns ingen sakenlig handbrandsläckare till hands (127 st./ 11 % av alla brister).
• Eldstäder och rökgångar har inte sotats varje år (118 st. / 10 % av alla brister).
• Brandvarnarna har inte placerats på rätta platser och/eller fungerar inte (104 st./ 9 % av alla brister).
• Reservutgångsfönster eller -dörrar har inte fasta handtag (102 st./ 9 % av alla brister).

Mer information om egenkontroll finns på Mellersta Nylands räddningsverks webbsidor.

Publicerat: 13.9.2017 
(redigerad: )

Nyheter