Antal platser i förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen fastställdes

Svenskspråkiga sektionen beslöt på sitt sammanträde 28.11.2017 om anordnande av svenskspråkig förskoleundervisning samt om antalet barn som kan antas till förskolorna och grundläggande utbildning läsåret 2018-2019.

Barnen ska året innan läroplikten börjar delta i en ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Sektionen har tidigare fattat beslut om principer för anordnandet av förskoleundervisning och fastställt antagningsgrunder samt fattat beslut om att förskoleundervisning ordnas vid Dickursby skola, Mårtensdals skola och Västersundoms skola.

Antagningsområde är hela kommunens område. Förskoleundervisningen kan ordnas ändamålsenligt om barngrupperna inte är för stora. Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion fastställde 28.11.2017 att antalet barn som kan antas till förskoleundervisningen läsåret 2018-2019 till Dickursby skola är 42, till Mårtensdals skola 35 och till Västersundoms skola 21.

Svenskspråkig grundläggande utbildning för årskurserna 1-6 erbjuds i Dickursby skola, Kyrkoby skola, Mårtensdals skola och Västersundoms skola. Antagningsområde är hela kommunens område också till den grundläggande utbildningen. Antalet elever som läsåret 2018-2019 kan inleda årskurs ett i Dickursby skola är 42, i Kyrkoby skola 13, i Mårtensdals skola 36 och i Västersundoms skola 20.

Grundläggande svenskspråkig utbildning för årskurserna 7-9 erbjuds i Helsinge skola. Antalet elever som hösten 2018 kan inleda årskurs sju i Helsinge skola fastställdes till 88.

Elever från andra kommuner kan antas till skolor i Vanda, i första hand om kommunerna har avtalat om detta. och i andra hand förutsatt att det finns plats i skolorna efter att Vandaelever intagits. Om elever tas i andra hand får de inte förorsaka tilläggskostnader så att nya parallellklasser eller undervisningsgrupper måste bildas på grund av andrahandsantagningen. Antalet fastställda platser får inte överskridas förutom i det fall att det flyttar in nya elever till elevantagningsområdet.

Därtill:

  • behandlades småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens verksamhetsplaner för 2017-2018
  • beslöts om det svenskspråkiga resultatområdets resultatkort för år 2018

Protokollet kan läsas här.

Publicerat: 29.11.2017 
(redigerad: )