Delaktig i Vanda stödjer aktiva insatser från Vandabornas sida

Stadsfullmäktige godkände verksamhetsmodellen med namnet Delaktig i Vanda, vilken för invånarna medför mångsidiga möjligheter till deltagande både direkt och via representativ delaktighet, liksom i form av elektroniska och mobila delaktighetsverktyg i kontinuerlig utveckling samt alltmer förbättrad information och rådgivning samt möjligheter att smidigt uträtta tjänster.

Staden stödjer invånarnas egna aktivitet. Medborgarverksamheten och samhällsgemenskapen stärks av delaktighetssamordnarna och gemenskapsarbetarna som arbetar enligt samma områdesindelning som de regionala utvecklingskommittéerna. I arbetet med att utveckla modellen Delaktig i Vanda ingår olika försök och de kunskaper som vinns genom dessa.

Kommuninvånarna och servicebrukarna har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet och fullmäktige ska svara för att möjligheter till deltagande erbjuds. Verksamhetsmodellen Delaktig i Vanda samordnar ett för Vanda anpassat sätt att verkställa denna förutsättning enligt kommunallagen.

En utgångspunkt för modellen är det brytningsskede som den kommunala demokratin och delaktigheten står inför. Den representativa demokratin lockar i sig inte längre kommuninvånarna att delta, vilket framgår av de sjunkande röstningssiffrorna. Den representativa demokratin behöver stöd av direkt deltagande och påverkan som är specifikt för varje fall. Önskan är att invånarna alltmer involveras i stadens utveckling.

Stadsfullmäktige godkände:

Detaljplanen för utvidgning av Linnais egnahemshusområde, vilken möjliggör en förstoring av området in i Linnaisskogen öster om det nuvarande egnahemshusområdet. Planen omfattar 70 tomter för fristående småhus med högst 81 fristående småhus i två plan. En del av närrekreationsområdet betecknas som områden som är särskilt viktiga med tanke på den biologiska mångfalden.

Detaljplanen för Mistelfröet i Rödsand, genom vilken ett närrekreationsområde och gatuområdet för gång- och cykeltrafik med namnet Mistelfröet ändras till småhusområde.

Vandamedaljen till stadsrådet Kari Nenonen

Vanda beviljade Vandamedalj nummer 214 till stadsdirektören och stadsrådet Kari Nenonen.

Medaljen beviljas för betydande förtjänster i det arbete som utförts till Vanda stads bästa. I Kari Nenonens fall ligger förtjänsterna framförallt i arbetet med att förbättra stadens ekonomi och produktivitet samt det arbete som utförts för att utveckla både Vanda och hela huvudstadsregionen

–Du har varit en stark värdeledare och visat särskild omsorg i att de värderingar staden har valt också förverkligats i det praktiska arbetet, konstaterade stadsfullmäktiges ordförande Antti Lindtman i sitt medaljtal. Särskilt har Kari Nenonen vinnlagt sig om principen med fullständig transparens i sitt eget ledarskap.

Publicerat: 23.1.2018 
(redigerad: )

Nyheter