Beslut från Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 6.2.2018

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på sitt sammanträde 6.2.2018 § 6 att återremittera ärendet om omorganisering av svenskspråkig daghemsgrupp vid Kartanonkosken päiväkoti till ny beredning. Sektionen var inte beredd att avsluta den svenskspråkiga verksamheten vid Kartanonkosken päiväkoti per 31.7.2018, för att gruppen från och med 1.8.2018 i stället skulle omorganiseras till småbarnspedagogik med språkbad på svenska.

Ärendet återremitterades till ny beredning, då sektionen önskade att beredningen utreder vidare vilka eventuella lösningar det kunde finnas för att fortsätta med den svenskspråkiga småbarnspedagogiken vid Kartanonkosken päiväkoti i mellersta Vanda.

Verksamheten och pedagogiken vid barngruppen Lupinerna/Lupiinit vid Kartanonkosken päiväkoti föreslog beredningen att omorganiseras till fullständigt språkbad på svenska från och med 1.8.2018, för att svara mot lagens och Planens för småbarnspedagogik bindande verkan. Barnen kan från språkbadet övergå till förskoleundervisning t.ex. vid Kukkopillin päiväkoti i Dickursby och grundläggande utbildning i form av språkbad ges vid Viertolan koulu. I västra Vanda ges språkbadsförskoleundervisning även vid Koskikujan päiväkoti och möjlighet till grundläggande språkbadsutbildning vid Uomarinteen koulu.

Ändringen skulle medföra att det på Aviapolis området inte erbjuds svenskspråkig småbarnspedagogik. Svenskspråkig småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds i Håkansböle, Björkby, Dickursby och Mårtensdal. De svenskspråkiga verksamhetsenheterna i Vanda kan erbjuda småbarnspedagogik på svenska i tillräcklig omfattning i förhållande till behovet inom kommunen.

Den svenskspråkiga gruppen vid Kartanonkosken päiväkoti startade 1.8.2016. När verksamheten inleddes fanns det i gruppen 11 barn. I februari 2017 uppgick antalet barn till 13 och användningsgraden var 77,6%. Hösten 2017 hade gruppen 12 barn i svenskspråkig småbarnspedagogik som alla kommer från tvåspråkiga hem.

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska kommunen sörja för att dagvård står till buds på barnets modersmål, då detta är finska, svenska eller samiska. Barngruppen Lupinerna uppfyller inte idag lagens och läroplanens målsättningar gällande det språk småbarnspedagogiken skall ges på. I gruppen arbetade under verksamhetsåret 2016-2017 en barnträdgårdslärare och två barnskötare. Under 1,5 år har gruppens barnträdgårdslärarvakans utannonserats 5 gånger. Endast en sökande har varit behörig och hon var anställd från augusti 2016 till november 2017.

Därtill behandlades:

Protokollet sätts in på http://paatokset.vantaa.fi/

Publicerat: 7.2.2018 
(redigerad: )

Nyheter