Biblioteksparken och Dickursbytorget har fått utmärkelsen Årets miljökonstruktion 2017

Dickursby centrums offentliga rum, Biblioteksparken och Dickursbytorget i Vanda har utsetts till Årets miljökonstruktion 2017. Omgivningen kring Vanda stadshus som tidigare varit ett gatu- och parkeringsområde har i och med byggandet av Dickursbytorget och Biblioteksparken förvandlats till ett fotgängarcentrum, ett torgområde, en evenemangsplats och ett vistelseområde som håller hög kvalitet med avseende på arkitektur och stadsbild.

Resultaten från tävlingen som ordnas av Rakennustuoteteollisuus RTT och Trädgårdsförbundet offentliggjordes den 15 februari vid evenemanget Viherpäivät i Jyväskylä. Diplom tilldelades byggherren och övriga centrala instanser som deltagit i planering och genomförande av den premierade miljökonstruktionen.
Vanda stad/kommunalteknikcentralen tilldelades diplom för byggherreverksamhet, Maisemasuunnittelu Hemgård för planering, konstnärsgruppen ART4 för konstverk och VRJ Etelä-Suomi Oy för byggande.

Ett högklassigt levande stadscentrum

Utgångspunkten för planeringen av centrumkärnans offentliga uterum när det gäller stadsbild och funktionalitet är den landskapsarkitekturtävling som ordnades 2006. Tävlingen vanns då av Maisemasuunnittelu Hemgård med sitt förslag Tik'kuja som tog hänsyn till den befintliga miljön och 1950-talets dimensioner.

Tack vare det mångåriga kompromisslösa arbetet är det tidigare gatu- och parkeringsområdet vid bibliotekshuset nu ett funktionellt mångsidigt, visuellt balanserat samt arkitektoniskt och stadsbildsmässigt högklassigt vistelse-, lek-, och torgområde.

Dickursbytorget byggdes under åren 2012–2014, Bibliotekstorget invigdes hösten 2017.

Öppet torg, levande park

Dickursbytorget utgörs av stadshusets förgård, det egentliga torget och bassängen mellan förgården och torget. Stadshusets förgård följer den nyligen ombyggda byggnadens 1950-tals anda med stora betongplattor som återskapar den ursprungliga plattläggningen, skifferstenstrappor och björkplanteringar. Torgets ytbeläggning är av grå granitsten och livas upp av linjer som visar gatornas och grändernas riktning i omgivningen.

Det öppna Dickursbytorget fortsätter på ett naturligt sätt in i den mer småskaliga och uttrycksfulla Biblioteksparken. Parken som är liten till ytan är indelad i två funktionella delar: en för motion och lek med ett skateboardområde och en öppen lugnare del med rum för solbad, vistelse och olika evenemang. På den sluttande gräsplanen som höjer sig mot biblioteket har man skapat ett nytt element i landskapet, en solig sydlig sluttning som lockar till vistelse. Gräsplanens djupaste ställe utgörs av en försänkning i marken där vattnet infiltreras. Vid försänkningen som hör till parkens dagvattensystem finns omsorgsfullt gjorda stenkonstruktioner.

Olika slags åldersgrupper har beaktats väl i planeringen av parken. Parkens sittplatser, bänkarna, har placerats på den ena sidan av det öppna utrymmet längs en lugnare gång. Bakom sittplatserna finns olika planteringar med bland annat perenner och blommande buskar under det jättelika balsampoppelträdet.

Under torget har man byggt en underjordisk parkeringsanläggning, på vilken parkens södra del har byggts.

I parkens konstruktioner har man kombinerat många olika element och material på ett lyckat sätt. Slutresultatet är ändå en väl slutförd och lugn helhet också när det gäller detaljerna. Den enhetliga helheten kompletteras på ett högklassigt sätt av stenarbeten, terrängformning och varierande väl skötta planteringar som tydligt avgränsas från resten av området.

Konsten utgör en viktig del av helheten

Konsten är en viktig del av Biblioteksparkens och Dickursbytorgets miljö. Konsten har 1950-talet och hemmet som tema: att söka och finna sin egen plats i staden och samhället. Dessa teman framträder också i konstverkens namn som avger en känsla av trivsel och välbefinnande, till exempel Riikka Latva-Sompis Kotiseutu (Hembygd), Outi Turpeinens Matkalla kotiin (På väg hem), Merja Rankkis Tarinapuu (Historieträdet) och Outi Turpeinens bassängkonstverk Apaja (Fiskevatten) som består av en fiskarflicka i brons, ljusfiskar och en jacka, hatt och portfölj i brons som ligger på bänken.

Områdets nya konstverk hör till Vanda stadsmuseums samlingar Artsi.

Erkänsla för högklassig miljö

Målet med tävlingen Årets miljökonstruktion är att lyfta fram högklassiga miljöhelheter där man med god planering och högklassigt genomförande har skapat en estetiskt och funktionellt hållbar god miljö. Priset utdelades nu för 27:e gången.

I tävlingens domarkår fanns representanter från Rakennusteollisuus RTT, Trädgårdsförbundet, Stenindustriförbundet, Grönmiljöförbundet, Finlands landskapsarkitektförbund, Finlands arkitektförbund, miljöministeriet och pressen.

Publicerat: 21.2.2018 
(redigerad: )

Nyheter