Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att tillfälligt fortsätta att ordna färdtjänst enligt nuvarande modell

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 14.5.2018 fortsätta att ordna färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen i enlighet med den nuvarande modellen, tills beslutet om en ny verksamhetsmodell har fattats och den verksamhet som valts kör i gång. Genom beslutet vill man trygga den nuvarande servicenivån före övergången till den nya verksamhetsmodellen. Nämnden gav anvisningar om att hastigt inleda konkurrensutsättning, så att kvalitetsnivån på färdtjänsterna bibehålls. Nämnden poängterade att samåkning måste basera sig på frivillighet.

Beredningen av ärendet fortsätter som tjänstemannaarbete. Vid beredningen utreds hur nya verksamhetsformer kunde tas i bruk samt olika moderna applikationer och service- och kundsedelsystem utnyttjas. Före det slutliga beslutet fattas begärs utlåtanden av äldre och handikappråden. Beslutsförslaget om den nya verksamhetsmodellen behandlas senare i nämnden.
Färdtjänsterna ordnas för personer, som inte klarar av att använda den allmänna kollektivtrafiken utan orimliga svårigheter, antingen på grund av långvarig sjukdom eller handikapp, och för mindre bemedlade äldre personer, som har svårt att använda kollektivtrafiken.

Lagen om transportservice innebär förändringar i persontrafiken i Finland 1.7.2018. De mest betydande förändringarna med tanke på transport som ordnas av kommunerna är att den bestämda prissättningen, bundenheten till en stationeringsort och de regleringar som gäller antalet tillstånd avlägsnas. I praktiken kommer detta att innebära att taxitrafiken avregleras för konkurrens. För att hantera kostnaderna och säkerställa kvaliteten på färdtjänsterna förutsätts enligt lagen om offentlig upphandling och koncession, konkurrensutsättning i en alltmer omfattande skala, liksom en utredning av olika organisationsmodeller för servicen.

Föredragningslistan i sin helhet: http://paatokset.vantaa.fi.

Publicerat: 16.5.2018 
(redigerad: )

Nyheter