Ärendet om förflytt av svenskspråkig förskoleundervisning bordlades

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på sitt sammanträde 20.6.2018 att bordlägga ärendet om att förflytta den svenskspråkiga förskoleundervisningen till verksamhet som ordnas i samband med den svenskspråkiga småbarnspedagogiken från och med 1.8.2019. Beslut i ärendet fattas 9.8.2018.

Den planerade ändringen handlar om att barn som deltar i förskoleundervisningen ska ha möjlighet till småbarnspedagogisk verksamhet på det sätt som lagen föreskriver, ändamålsenlig användning av personalresurser och behörig personal i dagvården som ordnas för förskolebarnen utanför förskoletiden under dagen.

Svenskspråkig förskoleundervisning och till den hörande dagvården ordnas vid Dickursby skola, Mårtensdals skola och Västersundoms skola. Ifall den planerade förändringen kommer att genomföras ordnas förskoleundervisningen fortsättningsvis vid skolorna.

Förskoleundervisningen pågår 4 timmar per dag under läsåret. Personalstrukturen under tiden för förskoleundervisningen följer i detta nu förordningen om grundläggande utbildning. I varje grupp på högst 13 barn arbetar en förskollärare. Om barnantalet är högre än 13 utökas personalresursen med ett biträde. Eftersom barn i förskolan inte uppnått läropliktsåldern har de utöver förskoleundervisningen rätt till dagvård. Cirka 90 procent av barnen behöver dagvård utöver förskoleundervisningen. Under tidpunkten för dagvård följer personalstrukturen förordningen om småbarnspedagogik, med andra ord 1 vård- och fostringspersonal per 7 barn. I praktiken tillbringar barnen lika många, eller fler timmar i dagvård som i förskoleundervisningen. Under skolornas lov har barn i förskoleundervisning rätt till dagvård på heltid fram till dess läroplikten inleds i augusti.

I fall förskoleundervisningen skulle ordnas som en del av småbarnspedagogiken skulle det betyda att personalantalet är större och barnen har tillgång till pedagogiskt ledd verksamhet under hela dagen. Verksamheten kan genomföras enligt barngruppens behov som smågruppsverksamhet under en stor del av dagen med beaktande av barns individuella färdigheter och behov. Barnens vårdnadshavare har möjlighet till dagliga möten med barnets barnträdgårdslärare i förskolegruppen då barnträdgårdslärarens arbetstid sträcker sig under en längre tid av dagen än enbart de 4 timmar som förskoleundervisningen utgör.

Om verksamheten skulle ordnas som en del av småbarnspedagogiken utvecklas och utvärderas den som helhet med fokus på barns förutsättningar för utveckling och lärande. Förskoleundervisningens läroplan och planen för småbarnspedagogik styr den pedagogiska verksamheten med barnen.

Enligt den planerade strukturförändringen, där hela verksamheten skulle lyda under småbarnspedagogiken, kan behörig ordinarie personal anställas som är med barnen hela dagen, i stället för personal från bemanningsföretaget Seure som jobbar på korta kontrakt och ofta saknar behörighet. Förutsättningen att få behörig personal skulle öka markant.

Ifall förskoleundervisningen ordnas som en del av verksamheten inom småbarnspedagogiken tillämpas det allmänna kommunala tjänste- och arbetkollektivavtalet AKTA och förskoleundervisningen ges av barnträdgårdslärare. För förskolelärarna gäller idag tjänstekollektivavtalet inom undervisningssektorn UKTA.

I Vanda är den finskspråkiga förskoleundervisningen en del av småbarnspedagogiken.

Tilläggsinformation: Anders Vikström, 043 825 7442, fornamn.efternamn[at]vantaa.fi

Protokollet sätts in på http://paatokset.vantaa.fi.

Publicerat: 21.6.2018 
(redigerad: )