Vandabornas förslag för den fortsatta planeringen av stadscykelsystemet

Under sommaren genomförde staden en webbenkät för att höra kommuninvånarnas åsikter om placeringen av stationerna för de stadscyklar som nästa sommar lanseras i Vanda. Sammanlagt 885 personer svarade på enkäten, och i kartenkäten märkte de ut över 3000 förslag till lämpliga platser för cykelställ.

I stadens enkät bad man om förslag till cykelställ i områdena Dickursby och Aviapolis, de områden där man i första hand planerat introducera stadscyklar. I Dickursby storområde kom det in mest förslag om cykelställ i områdena kring Dickursby och Sandkulla stationer, i närheten av Dickursby simhall och idrottshuset samt kring Heureka. Inom Aviapolis storområde önskade man sig cyklar främst i köpcentret Jumbos närmaste omgivning, nära flygplatsen samt längs med Hagelstamsvägen som löper genom Herrgårdsforsens bostadsområde. Dessutom önskade man sig cyklar även i andra områden i Vanda, framför allt i närheten av tågstationer och livligt trafikerade busshållplatser.

”Det var roligt att så många kom med förslag på var stadscykelstationerna kunde placeras. Den information vi fått via enkäten kommer att användas i den fortsatta planeringen. Kommuninvånarnas respons stärkte också vår egen uppfattning om lämpliga platser”, säger trafikplaneringschef Markus Holm som ansvarar för anskaffningen av stadscykelsystemet.

Utöver förslag på lämpliga platser kunde man också komma med öppna kommentarer i enkäten. I kommentarerna tackade man för att Vanda introducerar stadscyklar, men kom också med kritik över att stadscyklarna begränsats till Dickursby och Aviapolis. I många svar förundrade man sig över varför Aviapolis valts ut till placeringsområde för stadscyklarna, och å andra sidan önskade man cyklar också till västra Vanda, framför allt till Myrbacka.

Enligt Markus Holm finns det dock goda skäl till att Dickursby och Aviapolis valts till stadscykelområde. För att systemet ska fungera måste cykelområdet vara enhetligt. Den västra delen av Dickursby storområde och östra delen av Aviapolis storområde ligger bredvid varandra och bildar en tät helhet. ”I området finns det gott om bebyggelse, butiker, arbetsplatser och även fritidssysselsättningar, vilket gör att stadscyklarna antagligen kommer att vara i flitig och mångsidig användning från morgon till kväll”, säger Holm.

Inom Vanda stad är man också medvetna om invånarnas önskemål i västra Vanda. Därför kommer två alternativ att framställas för tekniska nämnden som beslutar om cykelsystemets omfattning – det ena alternativet omfattar enbart områdena Dickursby och Aviapolis, medan det andra även utsträcks till att omfatta Myrbacka och Mårtensdal.

Det är å andra sidan möjligt att stadscykelområdet senare kommer att utsträckas ytterligare då man har erfarenhet av hur populära cyklarna blir samt hur de används. Man kommer också att pröva cykelanvändning vintertid.

I de öppna svaren önskade man sig också ett cykelnät som skulle vara kompatibelt med cykelsystemen i Helsingfors och Esbo så att cyklarna kunde användas till exempel för arbetsresor från Vanda till Helsingfors. Den öppna konkurrensutsättningens resultat kommer dock att avgöra hur det går med kompatibiliteten.

”För oss är det viktigast att vi får ett så välfungerande och kostnadseffektivt system som möjligt som på ett mångsidigt sätt tjänar Vandabornas behov. Därför kan vi inte binda oss vid bara en egenskap i systemet, såsom kompatibilitet för att cyklarna också kunde användas för arbetsresor till Helsingfors. Dessutom kräver redan upphandlingslagen att upphandlingen är öppen för olika aktörer, och kravet på kompatibilitet skulle i praktiken begränsa leverantörerna till en enda”, säger Holm.

Ett cykelsystem som är gemensamt för huvudstadsregionens kommuner kan däremot bli verklighet i framtiden då upphandlingskontrakten för Esbos, Helsingfors och Vandas cykelsystem på nytt konkurrensutsätts samtidigt år 2015. I det sammanhanget kunde eventuellt ett gemensamt system anskaffas.

Tekniska nämnden beslutade om att inleda upphandlingen av stadscyklar i juni 2018. Upphandlingen framskrider i september då staden öppnar konkurrensutsättningen för cykelsystemet. Vanda stads tekniska nämnd fattar beslut om systemets upphandling i november-december.

Publicerat: 13.9.2018 
(redigerad: )