Svenskspråkiga sektionen godkände den pedagogiska planen och servicekonceptet för Mårtensdals svenska rum

Vanda stad och därmed också västra Vanda växer kraftigt. Områden i nejden byggs och speciellt barnfamiljer och unga bosätter sig i Vanda. Av Vandaborna är 2,5 % svenskspråkiga. För att göra västra Vanda mer attraktivt för svenskspråkiga invånare behövs service som möter det svenskspråkiga behovet. Ett sätt är att fokusera flera servicemodeller till en lätt tillgänglig och logisk helhet.

För att skapa en gemensam linje och vision för västra Vanda tillsattes våren 2018 en pedagogisk planeringsgrupp. Gruppens centrala uppgift var att säkerställa att den nya daghems- och skolbyggnad som planeras intill Mårtensdals skola möjliggör ett ändamålsenligt bruk med tanke på framtidens pedagogiska krav både i småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen samt i andra serviceproducenters verksamhet.

Planeringsgruppen har använt den pedagogiska planeringen för Aurinkokiven palvelukeskus som grund för planeringen av Mårtensdals svenska rum. I planeringen har det svenska språket samt de behov som finns hos svenskspråkiga och tvåspråkiga familjer i västra Vanda betonats. Utrymmena i den nya daghems- och skolbyggnaden bör vara mångsidiga och formbara. Modern teknologi ska kunna användas i alla utrymmen, och då Mårtensdals svenska rum betonar musiken i dess verksamhet skall utrymmena också vara akustiskt funktionella. Utrymmena ska vara öppna för aktörer som behöver plats för sin verksamhet utanför småbarnspedagogikens och grundläggande utbildningens verksamhetstider.

Nuläget i västra Vanda är att de utrymmen som används för svenskspråkig service är otillräckliga: skolan är trång, daghemmets byggnad gammal och arkitekturen stödjer inte dagens småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Folkhälsans utrymmen för verksamhet bland barn och unga skall rivas 2019 och musikinstitutet i Vanda blir även utan utrymmen om några år. Utrymmen för verksamhet såväl bland barn, unga, vuxna och seniorer är obefintliga. Västra Vanda har ingen egentlig samlingsplats som kunde bidra till en ökning av samhörigheten och välmående bland västra Vandas svenskspråkiga befolkning.

Därtill behandlades:

  • Utlåtande om utvecklandet av Samkommunen för västra Nylands folkhögskola samt kommentarer gällande budgeten för 2019 och ekonomiplanerna för 2020 -2021.

  • Det svenskspråkiga resultatområdets budget 2019 och ekonomiplan 2019-2022

  • Det svenskspråkiga resultatområdets andra delårsrapport 2018

Tilläggsuppgifter: Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Publicerat: 19.9.2018 
(redigerad: )

Nyheter