Vanda stads kulturpris förnyas – vem ska premieras?

Vilken kulturgärning i Vanda är värd ett pris? Och bland alla unga begåvade konstnärer i Vanda, vem borde särskilt premieras för sitt konstnärliga arbete? Du kan nu komma med förslag på personer och sammanslutningar från Vanda vars insats inom konst eller kultur förtjänar ett tack.

Vanda stad förnyar sitt kulturpris och premierar i år för första gången två olika aktörer.

Kulturpriset för en ung konstnär tilldelas en i Vanda fast bosatt person som visat prov på sin konstnärliga talang.

Kulturpriset för en förtjänstfull kulturgärning för ett levande konstnärligt utbud för stadsborna beviljas en i Vanda verksam sammanslutning eller person. Priset för en betydande kulturgärning utdelas för synnerligen förtjänstfulla insatser och staden förbehåller sig rätten till att inte dela ut priset. Priset för en betydande kulturgärning tilldelas inte personer som tidigare mottagit Vandas kulturpris eller anställda vid Vanda stad.

Båda kulturprisen à 10 000 euro

Vanda har redan i över 40 års tid delat ut ett pris som en erkännelse för betydande insatser inom konst, kultur, och konstlivet i staden. Under de senaste åren har priset tilldelats en person eller sammanslutning för betydande insatser inom konsten, kulturen eller kulturlivet i Vanda.

Genom att dela ut två separata kulturpris vill man, utöver att premiera betydande lokala kulturgärningar, även styra stadens understöd till begåvade konstnärer från Vanda som är i början av sin konstnärsbana. Prissumman för stadens båda kulturpris är 10 000 euro vartdera, vilket innebär att Vanda stad i och med förnyelsen fördubblar kulturprisets penningsumma jämfört med tidigare.

Man kan inte ansöka om Vandas kulturpris, utan Vanda stadsstyrelse fattar beslut om beviljande av prisen på förslag av fritidsnämnden. Kulturservicen i Vanda ber dock kommuninvånarna nu om förslag på personer och aktörer i Vanda, vilkas arbete och strävan inom sin egen konstart eller för stadens kulturliv förtjänar ett tack. Förslagen nyttjas vid beredningen av Vandas kulturpris år 2018.

Skicka in ditt förslag, samt en koncis motivering, på adressen kulttuuri@vantaa.fi senast 15.10.2018. Ange ”Vantaan kulttuuripalkinnot 2018” som rubrik.

En förteckning över mottagare av Vandas kulturpris åren 1976–2017.

Publicerat: 24.9.2018 
(redigerad: )

Nyheter