Vanda växer medan den ekonomiska hushållningen är fortsatt stram

Ett nytt program för att motverka segregationen lanseras

Vandas budget och ekonomiplan för 2019–2022

kuvituskuva

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen har publicerat budgetförslaget för år 2019. Enligt förslaget fortgår balanseringen av stadens ekonomi med gott resultat, medan staden också bereder sig för den fortsatta tillväxten genom att bygga skolor och daghem. Ur stadens synvinkel ser det kommande budgetåret i sin helhet positivt ut då befolkningen, arbetsplatserna och sysselsättningen ökar.

Driftsekonomin växer enligt noggrant övervägda planer medan kostnadsutvecklingen är måttfull

Budgeten tryggar förutsättningarna för tillväxt och utgår från en stark ekonomi samt fullmäktiges riktlinjer. I Vanda stads driftsekonomi fortsätter den strama utgiftsdisciplinen som säkerställer en balanserad ekonomi. En åtstramning av utgifterna förutsätts på grund av de exceptionellt stora obligatoriska posterna som hänför sig till år 2019 och beror på omvärlden. Utöver det ökade invånarantalet och inflationens inverkan ökar utgifterna p.g.a. förhöjda löner, en större ökning av kommunandelen både för HNS och HRT än vad man beräknat, samt högre hyror för verksamhetslokalerna. Poster av engångskaraktär som år 2019 orsakar höjda utgifter är den utvidgade småbarnspedagogiken, införandet av Apotti, samt semesterlöneskulden som hänför sig till konkurrenskraftsavtalet.

Vandas tillväxt ökar behovet av investeringar i daghem och skolor

Vandas folkmängd har under de senaste åren ökat rekordartat och den kraftiga ökningen fortsätter ännu under de närmaste åren, med en ökning på omkring 4 000–4 500 personer per år. Staden förbereder sig för tillväxten genom servicebyggnation: nästa år byggs två nya skolor och fyra daghem. Dessutom öppnas två privata daghem i Vanda, staden bygger ut två skolor och skaffar nya verksamhetslokaler för daghem och lågstadieskolor genom att hyra lokaliteter. I investeringsprogrammet för de kommande åren har man även beaktat en simhall i nordöstra Vanda, vars placering man beslutar om senare.

Investeringsprogrammet är på sammanlagt 159 miljoner euro, av vilka 84 miljoner används för ny- och ombyggnation av skolor, daghem och andra objekt. Av investeringspengarna används 40 miljoner för kommunalteknik, gator, parker och andra miljöbyggnadsarbeten. För investeringarnas del har man förbundit sig vid ett tak på 500 miljoner euro under hela fullmäktigeperioden 2018–2021.

Antalet nya arbetsplatser i Vanda uppgick under 2015–2016 till över 3 000 och en fortsatt stark ökning förutspås. Sysselsättningsgraden har under år 2018 stigit till 74 procent medan antalet arbetslösa minskat med nästan 1 400 personer jämfört med året innan. Delvis på grund av den goda utvecklingen med avseende på arbetsplatser och sysselsättning inflyter 6,2 procent mer i skatteinkomster år 2019 jämfört med innevarande år, en summa på totalt 1 048 miljoner euro. Vandas kommunalskattesats kvarstår enligt förslaget på tidigare nivå.

Lånemängden hålls på fullmäktigeperiodens målnivå d.v.s. under en miljard euro. Under innevarande år beräknas stadens lånemängd minska med 60 miljoner euro. Lånemängden förutspås uppgå till 957 miljoner euro år 2019.

Vanda tar tag i de växande skillnaderna mellan olika områden genom ett program för positiv särbehandling

Trots att de områdesvisa skillnaderna fortfarande är rätt så måttliga i Vanda har utvecklingen under de senaste tio åren gått mot en allt djupare segregation. Det är därför nödvändigt att i tid ingripa i utvecklingen och genom extra stödåtgärder förbättra ställningen för dessa områden och deras invånare.

Under åren 2019–2021 genomförs ett program för positiv särbehandling. Programmet gäller fem områden i Vanda. Den totala kostnaden för programmet är sex miljoner euro. Varje år anvisas för programmets målområden två miljoner euro i extra finansiering för arbete som motverkar en utveckling mot marginalisering.

I programmet anvisas tilläggsresurser för skolorna i områdena, småbarnspedagogiken och ungdomsarbetet. Möjligheterna till hobbyverksamhet utökas i områdena liksom chanserna att komma med i denna verksamhet, samtidigt som nya invånarlokaler som riktar sig till hela gemenskapen öppnas. Till dessa områden riktar social- och hälsovårdsväsendet särskilt uppsökande socialarbete och -handledning som sker ute på fältet, samt uppsökande äldrearbete, särskilt för äldre med invandrarbakgrund. Språkutbildningen ökas i integrationstjänsterna, bl.a. anställs en språklärare i finska till tre coachningshus. Trivseln i områdena förbättras och underhållet effektiveras. För att förbättra samarbetet med invånarna anställs en invånarkoordinator, som tillsammans med invånarna i områdena bedömer behovet av åtgärder som förbättrar underhållet och ökar trivseln, samt hur dessa åtgärder ska riktas på rätt sätt. Staden anställer även gatukonstnärer för sommaren i dessa områden. För varje område som ingår i programmet bildas en mångprofessionell samarbetsgrupp som tillsammans med aktörerna i området förverkligar programmet.

Nya åtgärder för att förbättra sysselsättningen bland ungdomar

Vanda har som mål att halvera ungdomsarbetslösheten under fullmäktigeperioden. Detta kräver tilläggsåtgärder. Vanda strävar efter att på lång sikt säkerställa att arbetskarriären fortsätter och nästa år betalar staden som en ny åtgärd rekryteringsstöd till arbetsgivarna om en ung arbetslös anställs i arbete, och på motsvarande sätt utbildningsstöd om en ung person utan utbildning på andra stadiet kan avlägga examen vid sidan av arbetet.

Stadens livskraft och attraktionskraft stärks

Ett livskrafts- och attraktionskraftsprogram görs upp för att stödja stadens tillväxt. Stadens företagare deltar i stor omfattning i detta arbete liksom även representanter från kultursektorn. Finansiering har reserverats för att förverkliga programmet och anslagen för kultur har generellt sett höjts en aning mer än de övriga utgifterna.

Vanda är den första staden som i sin helhet förverkligar IT-utvecklingen genom alliansmodellen

Vanda är den första staden som förverkligar styrningen av IT-serviceproduktionen som en service och inför alliansmodellen för att förankra leverantörerna. Omkring ett tiotal sakkunniga blir kvar hos staden med ansvar för att leda helheten samt styra och övervaka inköp av tjänster.

Vanda förverkligade programmet för lönemässig jämställdhet och ökar lönernas konkurrenskraft

Inom staden förverkligas lönemässig jämställdhet och lönernas konkurrenskraft ökas särskilt med hjälp av justeringspotten i anslutning till den kommunala löneuppgörelsen. Anslagen riktas särskilt till kvinnodominerade uppgifter som kräver högskoleutbildning och i och med anslagen höjs bland annat barnträdgårdslärarnas och socialhandledarnas löner.

Social- och hälsovårdsväsendets situation fortfarande oklar

Situationen vad gäller landskaps- och vårdreformen är ännu oklar. I budgeten har man för social- och hälsovårdsväsendets del beaktat de oundgängliga kostnader som beror på stadens tillväxt.

Sätt dig in i Vanda stads budget 2019 och ekonomiplanen för åren 2019–2022 under adressen:

vantaa.fi/talousarvio

Publicerat: 8.10.2018 
(redigerad: )

Nyheter