Staden utreder erfarenheter av stödet inom undervisningen och fostran

Vanda stad samlar in åsikter av barn, unga, vårdnadshavare och egna anställda om hur stödet enligt trestegsmodellen fungerar och räcker till i grundskolorna, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Med hjälp av enkäten utreder staden hur den riksomfattande modellen som använts sedan 2010 fungerar i Vanda. Utifrån svaren fattar man beslut om hur stödet ska utvecklas i Vanda.

Utredningen inleddes 8.10 med en enkät för grundskolans årskurser 5–9, och övriga respondenter får enkäten stegvis under oktobermånad. Enkäten genomförs av Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet. Svaren ges anonymt.

Enkäten skickas till

  • vårdnadshavare med barn i grundskolan i Vanda
  • grundskoleelever i årskurs 5–9 i Vanda
  • vårdnadshavare med barn i den kommunala småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Vanda

I stödet enligt trestegsmodellen inom den grundläggande utbildningen kan en elev få allmänt, intensifierat eller särskilt stöd i sin skolgång. Inom alla dessa stödformer baserar sig stödet på lagen om grundläggande utbildning, utbildningsstyrelsens anvisningar och läroplan. I Vanda tillämpas närskoleprincipen, och då är målet att stödet i första hand ges i elevens närskola, i samband med den allmänna undervisningen eller i smågrupp/specialklass. I Vanda finns det dessutom specialklasser på stadsnivå för lågstadie- och högstadieelever. I Vanda ordnas det mer undervisning i smågrupper än i andra kommuner i Finland i genomsnitt.

– Principen för ordnande av stöd har i Vanda varit att skolan avgör vilka stödformer som genomförs med de resurser för specialundervisning som skolan har fått. Vi hoppas att denna enkät ger oss en genomgripande bild av hur stödet har upplevts, säger Ilkka Kalo, direktör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen erbjuder man pedagogiskt stöd i barnets vardagsmiljö genast när det behövs. Barnet kan dessutom få strukturella stödåtgärder med stöd av en specialbarnträdgårdslärare, konstpedagog eller biträdestjänst och i en mindre grupp än normalt.

Enkätens resultat är färdiga i slutet av februari 2019 och de presenteras för undervisningsnämnden och stadsfullmäktige i Vanda under våren 2019. Tidigare på hösten har en motsvarande enkät gjorts för anställda inom den grundläggande utbildningen och kommunala småbarnspedagogiken. Liknande enkäter har gjorts inom den grundläggande utbildningen år 2013, 2014 och 2015.

Publicerat: 10.10.2018 
(redigerad: )

Nyheter