Fullmäktige godkände Vandas budget 2019

En central utgångspunkt för ekonomiplanen 2019–2022 är Vanda stads strategi för fullmäktigeperioden, som fastställer de viktigaste riktlinjerna för stadens ekonomi. Dessa är bland annat att hålla skatteprocenten på nuvarande nivå, investeringstaket, en kontrollerad ökning av verksamhetsutgifterna och att säkerställa tillräckliga inkomster från markförsäljningen. Genom dessa tryggas den ekonomiska balansen och hålls lånestocken på en nivå under en miljard euro.

Ekonomiplanen utgår från de inkomst- och fastighetsskatteprocentsatser som är i kraft och en ökning i servicebehovet på basis befolkningsprognosen för Vanda. Staden beräknas få in 885 miljoner euro i kommunalskatt år 2019, dvs. 6,4 procent mer än under innevarande år. Avkastningen från en procentenhet av kommunalskatten är omkring 46,6 miljoner euro. Prognosen för fastighetsskatteinkomsterna är 80,0 miljoner euro och statsandelarna uppgår till 173 miljoner euro.

Utgifterna höjs av: löneförhöjningarna år 2019, externa och interna hyrornas ökning, införandet av Apotti, den utvidgade småbarnspedagogiken, ökningen av HNS kommunandel och den beräknade beloppet i anslutning till nedskärningen i semesterpenningen i konkurrenskraftsavtalet.

Stadsfullmäktige var enhälliga om att göra en ändring i budgettexten: I Dickursby grundas ett kompetenscenter för diabetesvård. Vård av diabetestyperna 1 och 2 ges även i fortsättningen på alla hälsostationer.
– Halveringen av ungdomsarbetslösheten är ett viktigt mål, som ännu inte förverkligats, konstaterade ungdomsfullmäktiges representant Noa Lindqvist. Därför bör man satsa ytterligare på detta. Ungdomsfullmäktige hade också fäst uppmärksamhet vid frågan om gratis preventivmedel till personer under 25 år, möjligheten att höja sina vitsord inför gymnasiet, förebyggandet av marginalisering samt investeringar i skolor och daghem.

Fullmäktige fastställde Vandas inkomstskattesats till 19,00 och fastighetsskatteprocentsatserna enligt följande: allmän fastighetsskatt 1,00, stadigvarande bostadsbyggnad 0,41, annat än stadigvarande bostadsbyggnad 1,00, kraftverk 2,85 och obebyggd byggnadsplats 4,00.

Vanda köper 13 hektar av staten

Stadsfullmäktige beslutade att köpa markområden på cirka 13 hektar i Haxböle av finska staten. Köpesumman är 9,95 miljoner euro. Staden har som målsättning att utveckla området för bostadsproduktion i enlighet med den generalplan som är under arbete. Områdena som förvaltas av Senatfastigheter är delvis utarrenderade med långvariga arrendeavtal.

Fullmäktige godkände följande detaljplaner:

Kvartersområdet för bilplatser på Flodgränden i Myrbacka ändras till ett kvartersområde för flervåningshus, i vilket det byggs ett våningshus i åtta våningar.
Piippilakki i Havukoski är ett lågt och tätt bebyggt bostadsområde. Nya bostadshus byggs norr om Björkbyleden, på ett åkerområde som ägs av staden. Skyddsgrönområdet ska, till följd av sina landskapsvärden, bevaras som öppet minne över det åkerområde som omger gården.

Detaljplaneändringen Myrbacka/Myrbackavägen 2 gör det möjligt att riva Myyrinhalmes kontorsbyggnad och parkeringshus och bygga kvarteret till ett effektivt centrumkvarter. I kvarteret förläggs bostäder, affärs- och servicelokaler samt en parkeringsanläggning.

Publicerat: 14.11.2018 
(redigerad: )

Nyheter