Svenskspråkiga sektionen beslöt om anordnande av och antagning till förskoleundervisning

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på sitt sammanträde på tisdag 27.11.2018 om principer för anordnande av den svenskspråkiga förskoleundervisningen och antagningsgrunder till svenskspråkig förskoleundervisning i Vanda.

I Vanda ansvarar det svenskspråkiga resultatområdet om anordnandet av den svenskspråkiga förskoleundervisningen. Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt 9.8.2018 (§ 4) om att förflytta den svenskspråkiga förskoleundervisningen från den svenskspråkiga grundläggande utbildningen till svenskspråkig småbarnspedagogik från och med 1.8.2019. Med anledning av organisationsförändringen beslöt sektionen om nya principer för anordnandet av den svenskspråkiga förskoleundervisningen samt om antagningsgrunderna samt antalet barn som kan antas till svenskspråkig förskoleundervisning från och med 1.8.2019 .

Principerna för anordnandet av den svenskspråkiga förskoleundervisningen

Svenskspråkiga sektionen beslöt att

 • förskoleundervisning kan ges i kommunala daghem eller skolor
 • sektionen besluter för ett verksamhetsår åt gången om var förskoleundervisning erbjuds
 • sektionen fastställer var förskoleundervisning ordnas, då antalet barn som anmält sig till förskoleundervisningen är klart
 • anmälningen till förskoleundervisningen sker elektronisk (eller via pappersblankett) under samma tid som anmälning till skolan. På grund av vissa orsaker (t.ex. flytt) kan barnet anmälas senare.
 • till förskoleundervisning antas i första hand barn som bor i Vanda. Vanda kan erbjuda förskoleundervisning åt barn från andra kommuner, om det inte innebär grundande av en ny grupp
 • kommunen i huvudsak inte köper förskoleundervisningstjänster från andra kommuner
 • förskoleundervisning ges under 748 - 760 timmar per år under skolornas verksamhetsdagar med undantag av lördagar då ingen förskoleundervisning ges
 • förskoleundervisning anordnas 4 timmar om dagen och den dagliga verksamhetstiden är mellan 8.30 - 13.00.
 • utbildningsstyrelsens rekommendation utgör grunden för gruppens storlek vid grundandet av förskolegrupper, ändå så att i de grupper där barnen deltar i småbarnspedagogik utöver förskoleundervisningen följs bestämmelserna i förordningen om småbarnspedagogik (753/2018) samt Vandas egna beslut och personaldimensionering
 • förskolegruppen bör bestå av minst 7 barn.

Antagingsgrunder till svenskspråkig förskoleundervisning

Förskoleundervisning kan ordnas ändamålsenligt om barngrupperna inte är för stora. Vid antagningen av barn till förskoleundervisning beaktas förutom principerna för anordnandet av svenskspråkig förskoleundervisning dessutom svenskspråkiga sektionens beslut om ansökan om tillträde till en annan skola än närskolan. Vid antagning följs de av sektionen (12.11.2012 § 5) fastställda antagningsgrunderna. Sektionen beslöt också att upptagningsområdet för småbarnspedagogikens förskolegrupper är hela kommunens område. Svenskspråkig förskoleundervisning erbjuds läsåret 2019 – 2020 i förskoleundervisningsgrupperna vid Dickursby skola, Mårtensdals skola och Västersundoms skola och att antalet förskolebarn som kan antas till Dickursby förskola är högst 42, till Mårtensdals förskola är högst 35 och till Västersundoms förskola är högst 14.

Därtill behandlades bland annat:

 • Arbetstider och lovdagar under läsåret 2019 - 2020 i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
 • Småbarnspedagogikens, den grundläggande utbildningens och gymnasiets verksamhetsplaner
 • Maximiantalet elever som kan antas till årskurs 1 och årskurs 7 samt antalet nya studerande som kan antas till Helsinge gymnasium hösten 2019
 • Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion sammanträdesdatum för år 2019

Tilläggsuppgifter: Direktör för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Föredragningslistor/protokoll: paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 30.11.2018 
(redigerad: )

Nyheter