Vanda stad söker serviceproducent för eftermiddagsverksamhet vid Västersundoms skola

Eftermiddagsverksamhetens serviceproducent bör i sin verksamhet följa den lagstiftning som berör verksamhetsområdet, de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen samt Verksamhetsplanen för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i Vanda.

Vid val av nya serviceproducenter tillämpas utöver ovannämnda kriterier följande valkriterier som fastställts av undervisningsnämnden:

  1. Serviceproducenten bör ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar att idka morgon- och eftermiddagsverksamhet.
  2. Serviceproducenten bör följa arbetsgivarens förpliktelser.
  3. Serviceproducenten bör ha tillräckliga utbildningsmässiga kunskaper, yrkesmässiga styrkor och/eller tidigare erfarenhet om anordnande av eftermiddagsverksamhet. Dessutom beaktas eventuella rekommendationer från övriga samarbetsparter.
  4. Serviceproducentens personal bör uppfylla kraven på tillräckliga kunskaper och lämplighet att verka som ledare för eftermiddagsverksamhet. I varje barngrupp i eftermiddagsverksamheten bör finnas minst en ledare som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 9 a § Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).
  5. Serviceproducenten bör i sin Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i Vanda ange antalen ledare i relation till barn. En ledare får ansvara för högst 16 barn samtidigt.
  6. Serviceproducenten bör kunna erbjuda barnen svenskspråkig mångsidig handledd och stimulerande verksamhet.
  7. Serviceproducenten bör kunna regelbundet samarbeta både på svenska och på finska med vårdnadshavare samt stadens och skolans personal.
  8. Serviceproducenten bör ha vilja, intresse och färdigheter för utveckling av eftermiddagsverksamheten i samarbete med staden. Serviceproducenten bör på stadens begäran sända in en utredning över att valkriterierna uppfylls samt att valkriterierna tas i bruk omedelbart.

Parter som är intresserade att starta eller utvidga sin eftermiddagsverksamhet ombedes att sända sin ansökan, verksamhetsplan för eftermiddagsverksamhet samt eventuella rekommendationer senast 8.3.2019 kl. 16.00 till Vanda stads registratur, kirjaamo@vantaa.fi eller till adressen PB 1100, 01030 Vanda stad.

Vidare information: Mia Eriksson-Pulkkinen, mia.eriksson-pulkkinen@vantaa.fi, p. 050 312 4426

Publicerat: 5.2.2019 
(redigerad: )

Nyheter