Nästa regering förväntas driva stadspolitik som bygger på partnerskap

De 21 största städerna i Finland har utarbetat gemensamma mål för regeringsprogrammet. Utgångspunkten för målsättningarna är uppfattningen om att framtidens stadspolitik bottnar i ett avtalsmässigt partnerskap mellan staten och de stora städerna.

Den nationella stadspolitiken bör bygga på att städerna ska ha omfattande självstyrelse, på att deras befogenheter ska vara allmänna och odelbara samt på att de ska ha tillräckliga ekonomiska resurser. En central uppgift för nästa regering är att skapa förutsättningar för en modern stadspolitik.

Förutsättningarna för uthållig och hållbar tillväxt bör skapas med stadspolitik

För första gången har städerna tillsammans gjort beredningsarbete i avsikt att påverka regeringsprogrammet. Programmålen är ett uttryck för att de största städerna har en stark gemensam uppfattning och vilja beträffande vilket slags stadspolitik som borde drivas under nästa regeringsperiod.

- Stadspolitiken bör utgå från partnerskap. Städernas möjligheter att investera och skapa nya innovationer och arbetsplatser bör kvarstå. Med tanke på nåbarheten, den hållbara utvecklingen samt tillväxten behöver och förtjänar Finland utmärkta spår. Den internationella flygplatsen med tillhörande goda spårförbindelser spelar i detta avseende en nyckelroll, säger Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen.

C21-nätverkets mål för regeringsprogrammet betonar åtgärder som syftar till att svara mot de utmaningar som är förknippade med hållbarheten i städernas tillväxt. I dessa målsättningar understryker man åtgärder för att stärka städernas nationella och globala nåbarhet samt partnerskapet mellan städerna och staten bland annat i arbetet med att motverka klimatförändringen och att främja hållbar utveckling.

Genom urbaniseringen framhävs ytterligare städernas betydelse för välfärdsbygget samt för konstruktionen av en fungerande vardag och service.

Till C21-nätverket hör förutom Helsingfors också Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå. Det permanenta nätverket av städer stärker den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.

Publicerat: 8.2.2019 
(redigerad: )

Nyheter