Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 12.2.2019

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på sitt sammanträde 12.2.2019 att tidigarelägga undervisningen i finska (A1-språket) från årskurs 2 till årskurs 1 och undervisningen i engelska (A2-språket) från årskurs 4 till årskurs 3 i de svenskspråkiga skolorna från och med läsåret 2019 – 2020.

Enligt statsrådets beslut 20.9.2018 ska studierna i ett främmande språk i fortsättningen inledas redan senast i årskurs 1. Tidigareläggningen innebär att alla elever i den grundläggande utbildningen inleder studierna i A1-språket senast under våren i årskurs 1. Undervisningen i A1-språket kommer att gälla alla elever i årskurs 1 från år 2020. Enligt den ikraftvarande läroplanen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Vanda studerar alla elever i Vanda svenskspråkiga skolor finska som A1-språk.

För eleverna i årskurserna 1–2 leder detta till en extra årsveckotimme, eftersom tidigareläggningen av undervisningen i finska inte minskar antalet lektioner i andra ämnen. Tyngdpunkten inom den tidigarelagda språkundervisningen ligger på muntliga övningar med hjälp av sånger, spel och lek. I undervisningen utnyttjas innehållen i de övriga läroämnena inom nybörjarundervisningen (mångsidig kompetens). Undervisningen behandlar teman i elevernas vardag och närmiljö.

Eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Vanda studerar engelska som A2-språk. Undervisningen i A2-språk inleds i dagens läge i årskurs 4, men flera skolor erbjuder undervisning i engelska redan i årskurs 3 i form av klubbverksamhet. I de finskspråkiga grundskolorna i Vanda kan eleverna välja engelska som A1-språk, dvs. språk som studeras från och med årskurs 1 senast år 2020. Den pedagogiska personalen inom resultatområdet anser att det vore nyttigt att tidigarelägga också undervisningen i A2-språket till att inledas i årskurs 3 för att förebygga att det uppstår en så kallad kunskapsklyfta i engelska hos de svenskspråkiga eleverna i jämförelse med de finskspråkiga. Tidigareläggningen av A2-språket kommer att innebära en justering av timfördelningen i årskurserna 3 och 4.

Tilläggskostnaderna som tidigareläggningen av undervisningen i A1-språket orsakar för utbildningsanordnarna ersätts för kommunerna som en del av statsandelen för kommunal basservice. För tidigareläggningen av undervisningen i A1-språket har staten som bestående anslag reserverat 7,5 miljoner år 2020 och 12 miljoner euro från år 2021.

Därtill behandlades
- Det svenskspråkiga resultatområdets årsrapport 2018
- Resultatkorten för år 2019

Tilläggsuppgifter:

Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Föredragningslistor och protokoll hittas på internet: paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 13.2.2019 
(redigerad: )

Nyheter