Vanda stad, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 12.3.2019

Den svenskspråkiga småbarnspedagogikens servicenät

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade på sitt sammanträde 12.3.2019, den svenskspråkiga småbarnspedagogikens servicenät. Sektionen beslöt remittera ärendet tillbaka för fortsatt beredning. Sektionen önskade flera alternativa modeller för att utveckla den svenskspråkiga småbarnspedagogikens serviceutbud i västra Vanda.

Kommunal småbarnspedagogik på svenska erbjuds idag vid Håkansböle daghem, Trollebo daghem, Dickursby daghem och daghemmet Timotej. Den kommunala servicen kompletteras av det privata serviceutbudet.

Planeringen av servicenätet för småbarnspedagogiken grundar sig på prognoser för åldersgruppen barn som har rätt att delta i småbarnspedagogik. Totala antalet platser inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken motsvarar idag behovet under granskningsperioden fram till år 2028.

Det finns planer på att bygga ett nytt daghem i samband med Mårtensdals skola. Om småbarnspedagogiken utökas i Kivistö området finns det risk för att behovet minskar i Mårtensdal. Detta innebär att det skulle finnas två små enheter – en i Kivistö och en i Mårtensdal. Det har konstaterats att är det svårt att rekrytera både ordinarie och tillfällig personal till små enheter. Yrket som familjedagvårdare är inte attraktivt idag och bildandet av ändamålsenliga grupper är utmanande.

I östra Vanda i Dickursby byggdes ett daghem för några år sedan i samband med Dickursby skola. Det har visat sig att familjer som har plats för sina barn i närdaghemmen, Trollebo och Håkansböle önskar intern förflyttning till Dickursby daghem om de har ett äldre barn i Dickursby förskola eller skola. Detta påvisar att de daghem som byggs i samband med en svenskspråkig skola är attraktivare för familjerna än ett närdaghem.

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion förde en strategidiskussion i februari-mars 2018 kring hur servicenätet för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken i Vanda ska se ut från och med 1.8.2018. Som grund för diskussionen granskades antalet 0–6 åriga barn som är registrerade i det svenskspråkiga befolkningsregistret, målgruppens geografiska spridning, platskapacitet och användningsgrad i de svenskspråkiga daghemmen samt personalens behörighet och rekryteringsstatistik för svenskspråkiga barnträdgårdslärare under åren 2016–2017. Granskningen resulterade då i förslaget att den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken framöver bör koncentrera verksamheten till tydliga och starka svenskspråkiga enheter som är attraktiva för barn, familjer och personal. Samtidigt förutsatte undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, att det svenskspråkiga resultatområdet aktivt jobbar för att behovet för svenskspråkig småbarnspedagogik skall kunna tillfredsställas i Herrgårdsforsen – Aviapolis-området till exempel genom samarbete med privata aktörer.

Därtill behandlades
- Fastställande av platser där svenskspråkig förskoleundervisning anordnas verksamhetsåret 2019 – 2020
- Anmälda till förskolan och till årskurs 1 läsåret 2019 – 2020
- Ändring av maximiantalet elever som kan antas till årskurs sju i Helsinge skola läsåret 2019-2020

Tilläggsuppgifter:

Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Chef för småbarnspedagogik Lena Karlsson, tfn 040 552 8929, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Föredragningslistor och protokoll hittas på internet: paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 13.3.2019 
(redigerad: )

Nyheter