17 000 svar av Vandaborna har sammanställts: i en stor del av skolorna upplever man problem med inomhusluften

Den allmänna rapporten gällande enkäten om inomhusluftsymptom i Vanda stads verksamhetslokaler är nu klar. Inomhusluftsläget i Vanda håller samma nivå som i andra kommuner. Utifrån resultatrapporten på stadsnivå är det vanligt med inomhusluftproblem i Vandas skolor och daghem och yrkesinstitutet Varia.

Ur resultaten framkommer att enligt användarna är ca 10% av skolbyggnaderna och ca 15 % av daghemsbyggnaderna i skick.  Byggnadstekniska utvärderingar identifierar inte alltid problembyggnader där det enligt användarna förekommer hälsoproblem och andra problem. De objekt som kräver omedelbara åtgärder är flera till antalet, men det finns inte någon tillgänglig slutlig lista över objekten ännu.

Av lågstadieeleverna upplever 89 % att det egna hälsotillståndet är gott eller utmärkt. Motsvarande andel bland högstadieeleverna är 70 %. Inom småbarnspedagogiken har 86 % av barnen ett gott eller utmärkt hälsotillstånd. I Varia är motsvarande andel 68 %, hos personalen 72 %.

Tills vidare är den genomförda undersökningen den mest omfattande undersökning som kartlägger inomhusluften, symptom, sjukdomar och olägenheter i finska skolor och daghem. På enkäten svarade 17 000 personer, det vill säga 40 % av dem som mottagit enkäten. Av personalen besvarade mer än 60 % enkäten.

– Undersökningen är banbrytande, det finns ingen genomförd undersökning i motsvarande omfattning om t.ex. daghemmens situation. Resultaten kompletterar den uppfattning som råder i Vanda stad om hur hälsosamma och säkra stadens lokaler är i nuläget. Utgående från resultaten ser vi till att reparationsarbetena koncentreras till de viktigaste objekten, säger biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth.

Symptom till följd av inomhusluften har förekommit minst i daghem och mest på högstadier, bland studerande och anställda på yrkesinstitutet. Det hittades ett samband mellan exponering för förorenad inneluft och astma, men i denna enkät fanns inget samband till övriga kroniska sjukdomar.

– Andelen byggnader med inomhusluftproblem håller samma nivå som i de andra kommuner som deltar i SataKunta-projektet, säger professor för företagshälsovård och miljömedicin Tuula Putus som ansvarar för undersökningen vid Åbo universitet.

De vanligaste bristerna i förhållandena vad gäller inomhusluften är buller, unken luft och damm. Exponering för mikrobiella lukter, särskilt avloppslukt ansågs som ett problem i många objekten. – Inom småbarnspedagogiken minskar barnens rikliga utevistelse risken på symptom, säger Putus.

- På basen av resultaten kan det redan i det här skedet konstateras att mer uppmärksamhet bör fästas på exponeringen för avloppsgaser. Bullernivån och mängden damm kan vi också snabbt påverka genom våra egna åtgärder. Ventilationen löser vi byggnadsvis enligt rekommendationerna som ges i anvisningarna av kommunernas nätverk för inomhusluftsfrågor, säger fastighetscentralens direktör Pekka Wallenius.

Staden har publicerat rapporten på stadsnivå i sin helhet på adressen vanda.fi/symptomenkat. Dessutom producerar Åbo universitet rapporter om enskilda objekt. Vanda stad publicerar rapporterna och informerar om dem separat, efter att Åbo universitet har skickat dem till Vanda stad.

– Av rapporten på stadsnivå framgår det att förhållandena i stadens lokaler varierar. Rapporterna om de enskilda objekten torde förtydliga detta. De upplevda problemen med inomhusluften som angetts i enkäten var stadens bör inrikta noggrannare undersökningar och omedelbara åtgärder, säger Wallenius.

Utöver undersökningen fortsätter staden med sina metoder och förfaringssätt vad gäller inomhusluften i vanlig ordning. Det viktigaste är att de som lider av symptom söker vård, att de blir undersökta och får vård enligt sina symptom. För trovärdig information om elevernas symptom ber vi vårdnadshavarna kontakta skolhälsovårdaren och anmäla symptom som misstänks ha orsakats av inneluften. Arbetshälsovården bör vara medveten om misstankar om symptom som orsakas av inneluften. Anställda vid de olika lokalerna ska fortsättningsvis meddela om de har problem med inomhusluften. Vanda stad har en etablerad verksamhetsmodell för att undersöka inomhusluften och vidta åtgärder.

Den allmänna rapporten har sammanställts av de svar som fåtts av skolelever och deras vårdnadshavare och vårdnadshavare till daghemsbarn samt av material från stadens och Vanttis personalenkät och enkäten för studerande vid Varia. Det totala antalet skolor och daghem är cirka 200. Till olika målgrupper hörde totalt 35 000 barn, skolelever och studerande samt 4 800 anställda vid lokalerna. Undersökningen genomfördes via elektroniska enkätblanketter 3.11.2018–20.1.2019. Symptomenkäten är en del av Åbo universitets SataKunta-projekt. 

Närmare information om symptomenkäten finns på adressen vanda.fi/symptomenkat.

Publicerat: 3.4.2019 
(redigerad: )

Nyheter