Resultaten från Vandas enkät om inomhusluftsymtom på skolor, daghem och Varia har blivit färdiga för respektive enhet

Resultaten från Vandas enkät om inomhusluftsymptom på skolor, daghem och Varias undervisningsenheter har blivit färdiga. Rapporterna för respektive enhet kan läsas på sidan vanda.fi/symptomenkat. Åbo universitet genomförde enkätundersökningen mellan november 2018 och januari 2019. Resultaten berättar om lokalanvändarnas problem med inomhusförhållandena och om inomhusluftsrelaterade symptom under vår- och höstterminen 2018.

I enlighet med det som förmodades är det stora skillnader mellan enheterna. I en del av enheterna har man efter enkäten redan hunnit vidta ganska stora åtgärder för att rätta till inomhusförhållandena. Resultaten ger dock mer information om hur dessa åtgärder lyckats och hur inomhusförhållandena kan utvecklas i de övriga enheterna.

Man har bara kunnat göra rapporter om enheter som haft tillräckligt många svarspersoner. Undersökningens primära mål har ändå nåtts, eftersom man har fått en helhetsbild av inomhusluftssymptomen och problemen på stadens skolor och daghem i en övergripande översiktsrapport som gavs ut 3.4.2019. Pressmeddelandet om Vandas översiktsrapport finns att läsa på nyheterna på vanda.fi.

Av daghemmen fick 62 enhetsspecifika rapporter. Antalet svar som inlämnades från de svenskspråkiga skolorna och den internationella skolan i Vanda är så litet att det inte gjorts separata rapporter om dem. Resultaten har dock beaktats i översiktsrapporten om helhetsbilden i staden.

Omedelbara åtgärder

Skolorna Jokiniemen, Korson, Päiväkummun, Simonkallion, Simonkylän och Vantaankosken koulu och Varias undervisningsenhet i Myrbacka har lyfts fram som objekt som på grund av inomhusluftsproblemens eller symptomens omfattning kräver omedelbara åtgärder för att rätta till inomhusförhållandena. Daghem som kräver åtgärder är Autioniityn, Koskikujan och Simonmetsän päiväkoti. Daghemmens personal och vårdnadshavare får separata informationsbrev om aktuella åtgärder för att förbättra inomhusförhållandena.

Skolan Jokiniemen koulu har renoverats under tidpunkten för undersökningen och efter den, och på skolan har man nyligen påbörjat en intensivare uppföljning av inomhusluften. Verksamheten på Korson koulu upphör under de närmaste åren, skolans inomhusförhållanden har förbättrats och följs intensivt upp som en integrerad tjänst som beställts av Delete Oy. Verksamheten på Vantaankosken upphör 1.6.2019. Simonkallion koulu genomgår en grundlig renovering år 2020. Skollokalerna har från och med mars varit under intensiv uppföljning som en del av inomhusprojektet Smart & Clean. Åtgärder för att förbättra inomhusluften har också vidtagits på Simonkylän och Päiväkummun koulu, men enligt aktuella uppgifter kommer fastighetscentralen att fortsätta undersöka problemen i förhållandena. Simonkylän koulu har redan en inomhusluftsarbetsgrupp och liknande grupper inrättas också på Päiväkummun och Simonkallion koulu.

Inomhusluftsutredningar pågår redan på en del av Varias undervisningsenheter och de kommer att utvidgas. På Autioniityn päiväkoti undersöktes inomhusförhållandena år 2018 och undersökningarna kommer att fortsätta. Koskikujan päiväkoti renoveras för tillfället och daghemmet är verksamt i evakueringslokaler. Simonmetsän päiväkoti har nyligen genomgått en grundlig renovering, men mer detaljerade undersökningar av konstruktionernas skick håller på att bli färdiga eftersom de problem som uppdagats tidigare fortsätter.

Mer detaljerade uppgifter om påtagliga problem i förhållandena samlas in

Skolorna Länsimäen, Mikkolan och Veromäen koulu som lyfts fram efter preliminära observationer i februari har inte klassats vara i behov av omedelbara åtgärder. På samtliga skolor finns dock en yrkesövergripande inomhusarbetsgrupp, vars åtgärder också tillkännagörs så fort som möjligt.

Enligt resultaten har svarspersoner upplevt svåra problem eller symptom relaterade till inomhusluften också på följande skolor: Havukoski, Hiekkaharju, Hämeenkylä/Sanomala, Itä-Hakkila, Jokivarsi, Jokivarsi/Nikinmäki, Kaivoksela, Kartanonkoski, Kivimäki, Kuusikko, Kytöpuisto, Lehtikuusi/Kaarna och Havu, Leppäkorpi, Länsimäki, Mikkola, Peltola, Rekola, Ruusuvuori, Uomarinne, Vantaankoski, Veromäki, Viertola (inte undervisningsenheten på Åstranden) och Vierumäki. Liknande resultat har man också fått från daghemmen Jokiuoman, Kurjenpolven, Näätäpuiston, Pähkinänsärkijän, Ristipuron och Variston päiväkoti.

På en del av enheterna har undersökningar av inomhusluften redan inletts. Om undersökningar inte har inletts ber fastighetscentralen inom de närmaste veckorna personalen lämna in uppgifter om i vilka utrymmen bestämda problem i förhållandena förekommer. Detta bidrar till att fokusera noggrannare undersökningar av inomhusförhållandena i rätt riktning. Både personal och vårdnadshavare blir så fort som möjligt informerade om hur undersökningarna fortsätter.

Utredningen av renoveringsbehov är tidskrävande, men viktiga snabbare åtgärder är till exempel att säkerställa att ventilationen fungerar, undersöka och åtgärda orsaken till avloppsgaser, kontrollera städningens kvalitet och utreda behovet av att undersöka inomhusluften eller konstruktioner.

Närmare information om symptomenkäten: vanda.fi/symptomenkat

Publicerat: 17.4.2019 
(redigerad: )

Nyheter