Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt om den svenskspråkiga småbarnspedagogikens servicenät

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på sitt sammanträde 17.9.2019 om den svenskspråkiga småbarnspedagogikens servicenät. Ärendet behandlades också i mars 2019 och då remitterades ärendet på grund av att flera alternativa modeller önskades för att utveckla den svenskspråkiga småbarnspedagogikens serviceutbud i Vanda. Sektionen ville stöda ett nytt område med svenskspråkig service för att framöver inverka på en positiv inflyttning av svenskspråkiga familjer till exempelvis västra Vanda.

Svenskspråkiga sektionen beslöt på sitt sammanträde 17.9.2019 att

a) kommunal svenskspråkig småbarnspedagogik i Vanda i fortsättningen erbjuds vid Håkansböle daghem, Trollebo daghem, Dickursby daghem och daghemmet Timotej

b) den kommunala servicen kompletteras av det privata serviceutbudet

c) utreda möjligheten att reservera plats för svenskspråkig småbarnspedagogik i något av de nya kommunala daghemmen i centrala Kivistö som föreslås i investeringsplanen för verksamhetsområdet för fostran och lärande för åren 2020 – 2029, ifall platsbehovet ökar.

Svenskspråkiga sektionen har under åren 2018 och 2019 fört strategidiskussioner om servicenätet för svenskspråkig småbarnspedagogik i Vanda. Diskussionerna har resulterat i att det svenskspråkiga resultatområdet i första hand bör koncentrera verksamheten till tydliga och starka enheter som är attraktiva för barn, familjer och personal. Daghem som byggs i samband med en svenskspråkig skola har visat sig vara attraktiva för familjer.

Mårtensdals campus med skola och daghem ska enligt planerna stå färdigt 2023. Området är beläget på under en kilometers avstånd från närmaste tågstation. I dag kan man ta sig från exempelvis Kivistö med tåg på sju minuter till Klippsta station, som ligger på under en kilometers avstånd från daghemmet Timotej. Det finns också bussförbindelse mellan Kivistö och Myrbacka.

Därtill behandlade sektionen:
- Den svenskspråkiga grundläggande utbildningens verksamhetsplaner för läsåret 2019 – 2020
- Antalet nybörjarplatser i Helsinge gymnasium hösten 2020
- Utlåtande om utvecklandet av Västra Nylands folkhögskolas verksamhet och kommentarer gällande budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2021 och 2022
- Det svenskspråkiga resultatområdets budget 2020
- Det svenskspråkiga resultatområdets andra delårsrapport 2019

Alla ärenden beslöts enligt föredragningslistans förslag.

Föredragningslistor och protokoll hittas på internet: http://paatokset.vantaa.fi

Tilläggsuppgifter:
Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442,
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Chef för småbarnspedagogik Lena Karlsson, tfn 040 552 8929, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Publicerat: 18.9.2019 
(redigerad: )

Nyheter