Unga i Vanda är nöjda med sina liv och nästan alla har en hobby

Majoriteten av alla barn och ungdomar i Vanda är nöjda med sina liv, speciellt på lågstadiet. I tonåren växer skillnaderna mellan flickor och pojkar, och flickor känner sig mer missnöjda än pojkar. Barn och unga upplever att deras hälsotillstånd är något sämre jämfört med tidigare. Vandas resultat framgår av enkäten Hälsa i skolan 2019 som genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

På skolhälsoenkäten svarade 76 % av eleverna i klass fyra och fem i Vanda, 61 % av eleverna i klass åtta och nio, ca 74 % av första och andra årets elever i gymnasiet, ca 18 % av eleverna vid den yrkesinriktade utbildningen. För yrkesutbildningens del ska resultaten behandlas med reservation, eftersom svarsprocenten var låg.

Över 60 procent av svarspersonerna tycker om att gå i skolan. Upplevelsen av mobbning har minskat bland svarspersonerna i klass 8 och 9 och ökat något bland eleverna i klasserna 4–5. Arbetsron upplevs vara bättre på andra stadiet jämfört med den grundläggande utbildningen. Var fjärde elev i klass 4 och 5 upplever att det ofta är lugnt i klassen.

Allt fler skolelever och studerande i Vanda hoppar över skollunchen, särskilt har andelen flickor ökat jämfört med den senaste undersökningen. Av eleverna i klass 8 och 9 äter inte 62 % av pojkarna och 57 % av flickorna dagligen skollunch. Likaså hoppar ett något större antal barn och ungdomar över frukosten jämfört med den senaste undersökningen.

Det verkar ha blivit lättare att få tillgång till elev- och studerandevårdens tjänster i Vanda. Barn och ungdomar i Vanda upplever att de får hjälp och stöd i sitt välbefinnande inte bara av studerandevårdens personal, utan också av lärare. Skoltröttheten har ökat bland flickor på högstadiet och i gymnasiet, och speciellt bland flickor i högstadiet har allt fler drabbats av ångest. Närmare hälften av de flickor som svarat på enkäten har under det senaste året varit oroad över sin sinnesstämning.

Nästan alla barn och unga i Vanda utövar någon hobby minst en gång i veckan. Bland eleverna i klass 4 och 5 utövar 89 procent en hobby varje vecka, och bland gymnasieeleverna i klass 1 och 2 är andelen hela 97 procent.

Ändå rör sig allt färre elever på lågstadiet dagligen enligt motionsrekommendationen om en timme om dagen. Av flickorna på högstadiet rör sig 21 procent av flickorna och 25 procent av pojkarna minst en timme om dagen. På motsvarande sätt rör sig 12 procent av flickorna och 16 procent av pojkarna i gymnasiet minst en timme om dagen. Andelen elever som rör sig särskilt lite har ökat.

Det är vanligare än tidigare att unga i Vanda känner sig ensamma. Speciellt har känslan av ensamhet bland flickor ökat från den senaste undersökningen. Jämfört med tidigare upplever allt färre att de är en viktig del av klass- och skolgemenskapen. Utifrån resultaten har 89 procent av ungdomarna vid yrkesutbildningen en eller flera bra kompisar och bland eleverna i klasserna 4–5 är andelen hela 99 procent. Unga i alla åldersklasser har en bättre dialog med sina föräldrar.

Berusningsdrickandet och rökningen har minskat bland unga, och allt fler har en negativ inställning till rökning. Endast 3 procent av gymnasieeleverna i klass 1 och 2 röker dagligen. Det har blivit något vanligare att elever provar illegala droger på gymnasier och vid yrkesläroanstalter. Allt fler jämfört med tidigare upplever att det är lätt att skaffa droger i Vanda. Bland de studerande på yrkesläroanstalterna som svarat på enkäten anser 69 procent att det är lätt att skaffa droger.

Särskilt flickor har upplevt sexuella trakasserier. Av flickorna på gymnasiet i Vanda har 40 procent fått sexuella inviter eller blivit ofredade.

Nu närmast går Vanda stad in för att analysera resultaten och utforma utvecklingsåtgärder. Dessutom får skolor och läroanstalter enhetsvisa resultat som de ska behandla för att få uppgifter om situationen på respektive skola. Vanda stad lägger särskilt vikt på att utveckla hälsan och välbefinnandet hos barn och ungdomar, särskilt att öka möjligheterna att röra på sig och skapa fler meningsfulla fritidssysselsättningar. Våren 2020 kommer Vanda ut med information om det utvecklingsarbete som inleds utifrån enkäten om Hälsa i skolan.

Man kan bekanta sig med rapporteringen om Vandas resultat på THL:s elektroniska resultattjänst.

Publicerat: 6.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter