Kom och pröva på krokodilrutschbanan vid Tikkurilan päiväkoti

I Dickursby tätbebyggda centrum har man passat in en till arkitekturen glad byggnad som erbjuder utrymmen för ett stort daghem som tillämpar ett nytt verksamhetssätt.

Det nya daghemmet Tikkurilan päiväkoti tas i bruk 12.11.2019. Alla grannar och övriga stadsbor inbjuds att bekanta sig med lokalerna i januari när det är öppet hus.

Daghemmet svarar på det växande behovet av daghem i Dickursby centrum. Byggnaden har trots sin storlek planerats så att varje barngrupp har sin inomhusverksamhet i ett mindre s.k. hemområde som är lätt att överblicka.

En tätbebyggd tomt i ett färdigt område

Genom nya lösningar har man lyckats passa in det stora daghemmet alldeles i stadens centrum. Man stannade för tre våningar för att tomten skulle få så mycket plats som möjligt för en lekgård.

Flexibla inomhusutrymmen, en mångsidig gårdsplan och utnyttjandet av färdiga grönområden skapar möjligheter för en pedagogisk verksamhet som bygger på lek och rörelse. Som lärmiljö för daghemmet fungerar utöver de mångsidiga möjligheterna i den nya byggnaden också kulturservicen och idrottsservicen i Dickursby samt hela Dickursby centrumområde.

Det centrala läget och gymnastiksals-allaktivitetsutrymmet erbjuder också goda möjligheter för kommuninvånarna att använda lokalerna för fritidsbruk och annat liknande under veckoslut, då daghemmet inte har någon verksamhet. Samtidigt skapar byggnaden som är upplyst och används aktivt också under kvällstid den trygghet i omgivningen som stadsborna önskat.

Ett daghem med två föreståndare

Vid daghemmet genomförs ett pilotprojekt med delat ledarskap. Verksamhetsenheten leds av två daghemsföreståndare. Den ena föreståndaren ansvarar för frågor med anknytning till personalförvaltning, ekonomi och stödtjänster och den andra för den pedagogiska ledningen av daghemmet och samarbetet med familjerna.

– Tikkurilan päiväkotis ledarskapsmodell är ett intressant pilotprojekt med två daghemsföreståndare och vi väntar med intresse på vilka erfarenheter det ger. Vi får uppgifter om hur det lönar sig att organisera ledningen av ett stort daghem med över 250 platser för att det ska fungera så bra som möjligt. I helheten ingår daghemmen Tikkurilan päiväkoti och Krassitien päiväkoti, som erbjuder daghemsvård under kvällstid. För att leda dessa superdaghem behövs nya lösningar, där de anställda i barngrupperna får koncentrera sig på sitt småbarnspedagogiska arbete och på att utveckla detta, säger Sole Askola-Vehviläinen, direktör för småbarnspedagogiken.

Vanda har inga erfarenheter från tidigare av daghem i tre våningar. Användarna har haft ett tätt samarbete med planerarna och man har också lyckats hitta lösningar på olika problem vid planeringen.

Barngrupperna använder separata ingångar som är sammanlagt fyra till antalet. Varje ingång har en groventré samt wc med tvättrum. Förflyttningen av grupperna med små barn har lösts genom en stor hiss, där hela gruppen ryms på en gång tillsammans med sin fostrare. Grupperna är ute i etapper. Man kommer ut på gården bland annat via den glada krokodilrutschbanan. Avlämnings- och avhämtningstrafiken på morgnar och eftermiddagar har ordnats på ett tryggt sätt via Nejlikvägen.

Särskild uppmärksamhet har fästs vid kvaliteten

- Byggarbetsplatsen är en av de första, där man använt 3D-modellering i det dagliga arbetet, vilket har gett goda erfarenheter. Entreprenören har gjort ett gott arbete och samarbetet har fungerat väl, säger Pekka Wallenius, direktör för fastighetscentralen.

Vanda vill förbättra inneluften i sina verksamhetslokaler och därför har man varit extra noga med fukthanteringen under byggtiden, bland annat har man omsorgsfullt följt torkningsprocesserna i väggarna och golven i bottenbjälklagen. Nivån på städningen av byggarbetsplatsen har också garanterats på dolda platser i konstruktionerna.

Publicerat: 11.11.2019 
(redigerad: )

Nyheter