Inom verksamhetsområdet för fostran och lärande läggs grunden för barnens välmående i Vanda

I och med organisationsreformen som trädde i kraft i början av året inledde även det nya verksamhetsområdet för fostran och lärande sin verksamhet. Till verksamhetsområdet för fostran och lärande hör serviceområdena för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet samt svenskspråkig service.

Bildningsväsendets verksamhetsområde, som verkade till slutet av år 2019, delades vid årets början i två delar: stadskulturens verksamhetsområde samt verksamhetsområdet för fostran och lärande.

Målet för verksamhetsområdet för fostran och lärande är att sörja för att tjänsterna som erbjuds barn och unga håller hög standard och att de utgör en sammanhängande helhet. I början av januari tillträdde Katri Kalske tjänsten som biträdande stadsdirektör för verksamhetsområdet och utöver en öppen diskussion påminner hon även om betydelsen av samarbete.

– Vi utvecklar tjänsterna inom fostran och lärande i nära samarbete över serviceområdes- och enhetsgränserna och beaktar i det sammanhanget barnens, ungdomarnas och familjernas behov. Vårt gemensamma mål är att tillhandahålla kvalitativt goda tjänster för barn och unga, och i anslutning därtill smidigt sammanhängande tjänster som beaktar barnens, ungdomarnas och familjernas behov.

Fyra serviceområden

Biträdande stadsdirektören är en lättsam och okomplicerad person, som med frågan huruvida verksamhetsområdet ska ”producera service eller genuint betjäna kommuninvånarna” lyckas sammanfatta grundprinciperna för verksamheten. Verksamhetsområdet för fostran och lärande består av fyra serviceområden samt enheten för elevhälsa och enheten för ekonomi- och förvaltningstjänster.
1. Småbarnspedagogiken ansvarar för 130 daghem i Vanda där idel glada och delaktiga barn får med sig kunskaper och färdigheter på sin väg mot en hållbar framtid. Vid rodret sitter direktören för småbarnspedagogiken Sole Askola-Vehviläinen som med ett innovativt grepp koordinerar verksamheten.
2. Den grundläggande utbildningen under ledning av Ilkka Kalo, direktör för den grundläggande utbildningen, sörjer för att 24 225 välmående duktiga elever får vägkost för livet på jämbördiga villkor.
3. På andra stadiet inhämtar ungdomar och vuxna kunskap i en öppen, modig, ansvarsfull och gemenskapsinriktad miljö under ledning av direktören för andra stadiet Ari Ranki, tillika ringettedomare.

4. Svenskspråkiga servicen sammanför stadens alla svenskspråkiga tjänster enligt principen ”alla med”. Verksamheten leds av direktören för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström.
5. Elev- och studerandevårdens yrkesutbildade personal ansvarar för barns och ungas välmående i Vanda, allt från barn under förskoleåldern till studerande på andra stadiet. Verksamheten leds av chefen för elevhälsan Tuija Harakka.
6. De gemensamma tjänsterna producerar stödtjänster för serviceområdena samt svarar också för verksamhetsområdets information och kommunikation. Enheten för ekonomi- och förvaltningsservice leds av ekonomi- och förvaltningsdirektör Eila Tanninen.

I arbetet med att öka barns och ungas välmående deltar, utöver serviceområdena och serviceenheterna, även olika utvecklingsgrupper för läroplansarbetet, stödet för lärande, studievägarna, den kulturella mångfalden, elevvården samt för informations- och kommunikationsteknologiska frågor.

Undervisningsnämnden fungerar som nämnd för fostran och lärande till slutet av innevarande fullmäktigeperiod, t.o.m. 31.5.2021, varefter nämnden fortsätter sin verksamhet som nämnden för fostran och lärande. Verksamhetsområdet svarar också för verksamheten som ankommer på undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion samt sektionen för individärenden. Svenskspråkiga servicen koordinerar Svenska kommitténs verksamhet vars syfte är att främja den svenskspråkiga befolkningens intressen.

Fostran och lärande i siffror

Budgeten för verksamhetsområdet uppgår till 463,7 miljoner euro och antalet anställda till 5 150 personer. Sammanlagt omfattas 13 634 barn av de småbarnspedagogiska tjänsterna, medan den grundläggande utbildningen har 24 225 elever och utbildningen på andra stadiet omkring 7 700 studerande. På basis av befolkningsprognosen kommer antalet barn fram till år 2029 att öka med 2 904 barn och motsvarande ökning för barn i grundskoleåldern är 1 141 elever.

Publicerat: 7.2.2020 
(redigerad: )

Nyheter