Vanda är en grönskande stad med starka centrumområden – Den nya generalplanen är nu framlagd

Ett förslag till ny generalplan för hela Vanda stad är nu framlagt. Du kan bekanta dig med planförslaget på webben genom bland annat presentationsvideor. Allt material om generalplaneförslaget och alla utredningar som utarbetats om det finns på webben: www.vanda.fi/generalplanen2020.

Den nya generalplanen styr stadens tillväxt till befintliga områden som redan har bebyggelse. Staden förtätas speciellt i närheten av goda kollektivtrafikförbindelser, vilket främjar en hållbar livsstil och rörlighet. Genom att komplettera den nuvarande stadsstrukturen blir det å andra sidan över mer utrymme för natur och vidsträckta rekreationsområden.

– Vandas mål är att vara klimatneutralt senast år 2030. Långsiktig planering av markanvändningen för att styra byggandet i kollektivtrafikens riktning är ett av stadens viktigaste medel för att uppnå detta mål, konstaterar stadsdirektör Ritva Viljanen.

Lösningen tryggar den regionala och lokala grönmiljön samt natur- och kulturvärdena. I generalplanen har man definierat ett ekologiskt nätverk och ett stort antal kompletteringar i naturskyddsnätverket. Generalplanen omfattar också cykelbanor som anknyter till det regionala bannätet samt ett omfattande nätverk av friluftsleder.

Redan i decennier har Vandas tillväxt varit riktad till områden vid järnvägarna.

De senaste fem åren har Vandas tillväxt varit koncentrerad till området längs Ringbanan. En viktig framtida tillväxtkorridor bildas av Vandabanan som går från Mellungsbacka i Helsingfors via Västerkulla, Håkansböle, Dickursby och Aviapolis till flygplatsen. I generalplanen har man också beaktat flygbanan som skapar en ny tågförbindelse till flygplatsen, summerar biträdande stadsdirektören för stadsmiljön Hannu Penttilä.

Förutom järnvägarna har man som ny trafikförbindelse i generalplanen märkt ut ett nytt avsnitt av landsväg 152 mellan Tusbyleden och Tavastehusleden, vilket är en regional förbindelse som anvisats speciellt för att tillgodose behoven inom logistik.

Centrumen som befinner sig i förnyelse är den polycentriska stadens kärnområden. Särskilt i Dickursby, Aviapolis och Myrbacka är det möjligt att utvidga och förtäta områdena.
– Enbart bostadsbyggande är inte någon garanti för livskraft. Vi behöver fler arbetsplatser, mångsidiga tjänster och en trivsam och trygg stadsmiljö i centrumen, fortsätter Hannu Penttilä.

Tillväxtförutsättningarna för flygplatsen som fungerar som motor för regionens näringsliv har tryggats i generalplanen, både när det gäller själva flygplatsen och dess trafikförbindelser.

I framtiden utvecklas Aviapolis till ett viktigt regionalt centrum. I generalplanen har det reserverats utrymme för täta centrumfunktioner, boende och arbetsplatser – och för ett nätverk av grönområden. Aviapolis behöver livets hela spektrum för att kunna vara en levande flygplatsstad 24/7. Generalplanens lösningar har utformats på ett sådant sätt att flygplatsens och stadens ekvation går ihop, beskriver generalplanechefen Mari Siivola.

Vandas nya generalplan 2020 är en översiktlig plan för markanvändningen som syftar till att planera och samordna placeringen av kommunens olika funktioner, som bebyggelse, arbetsplatser, tjänster, trafik samt rekreations- och grönområden. Med generalplanen fastställer man principerna för utveckling av markanvändningen vilka styr detaljplaner och övrig planering på en mer detaljerad nivå.

– Med generalplanen löser man ett stort antal lokala och regionala frågor. De deltagande instanserna bildar en stor skara, därför har lösningarna ofta sammanjämkats av ett flertal perspektiv. Både myndigheter och invånare har lämnat in respons om utkastet, utifrån vilken ett flertal ändringar har gjorts i det planförslag som nu lagts fram. Ändringarna presenteras i en videosammanställning som lagts ut på webben, berättar Mari Siivola.

Invånarmöten kan inte ordnas under vårens framläggningstid på grund av de riksomfattande sammankomstbegränsningar som coronavirussituationen medfört. Istället för möten kan man enkelt bekanta sig med generalplanen genom videopresentationer. Generalplaneförslaget är också framlagt på Vandainfo i Myrbacka och Dickursby. Officiella anmärkningar lämnas in till stadens registratur under framläggningstiden, före 18.6.2020.

Publicerat: 29.4.2020 
(redigerad: )

Nyheter