En ny sorts byväg som är en kilometer lång vid gränsen mellan Vanda och Esbo

en byväg i Hattula

En vanlig bilväg som är cirka en kilometer lång och korsar gränsen mellan Vanda och Esbo ändras till byväg. I mitten av maj under vecka 21 inleds ändringsarbetena som pågår i två till tre veckor.

I Finland är byvägen ett relativt nytt koncept, där gaturummet delas in på ett nytt sätt. I körbanans mitt finns en cirka tre meter bred, dubbelriktad fil reserverad för motorfordonstrafik. På bägge sidor om vägen finns ett utrymme som är en halv meter brett och i första hand är avsett för cyklister och fotgängare. Bilar får väja för varandra i området reserverat för cyklister och fotgängare, om det finns utrymme för det.

Gatuavsnittet som ändras inbegriper omkring 800 meter av Ainovägen i Linnais som ligger på Vandas sida och cirka 200 meter av Juppersvägen i Dalsvik på Esbos sida. Gatuavsnittet beläggs på nytt och på vägen målas vägmarkeringar. Förutom markeringarna förses byvägen också med informationsskyltar i båda ändorna, som beskriver hur man ska köra längs vägen. Hastighetsbegränsningen på sträckan sänks till 30 kilometer i timmen när vägen ändras till byväg.

Avsnittet för den lätta trafiken anläggs som en cykelfil och markeras med cykelsymbol. Fotgängarna använder den vänstra kanten av cykelfilen.

”Målsättningen med att anlägga en byväg är att öka cyklisternas och fotgängarnas säkerhet i ett område, där det för närvarande inte finns någon gång- och cykelväg som separerats från körbanan och inte heller kommer att anläggas någon sådan inom den närmaste framtiden”, säger Olli Tamminen, trafikingenjör i Vanda.

Byvägen är den första av sitt slag både i Vanda och Esbo. I Finland har byvägar tidigare tagits i bruk i Hattula och Pyttis, men konceptet kommer ursprungligen från Holland.

Erfarenheter av byvägen samlas in i en enkät som utförs under hösten. Om konceptet fungerar väl kan det eventuellt användas också på annat håll i Vanda.

Publicerat: 11.5.2020 
(redigerad: )

Nyheter