Vanda, Helsingfors och Esbo kartlägger rusmedelssituationen med webbenkät

Använder man för mycket alkohol eller andra rusmedel i din stadsdel? Har du under coronatiden blivit oroad över en närståendes användning av rusmedel?

Vanda, Helsingfors och Esbo kartlägger med hjälp av en webbenkät invånarnas synpunkter på rusmedelssituationen och beroendevården i de olika städerna. Alla stadsbor över 13 års ålder uppmuntras att svara på enkäten.

Frågorna berör alkohol, tobaksprodukter, droger och penningspel. Utöver detta söks observationer om minderårigas användning av rusmedel och coronaepidemins inverkan på rusmedelsanvändning.

Rusmedelssituationsenkäten är en del av den nationella verksamhetsmodellen Pakka för det förebyggande rusmedelsarbetet. Resultaten från webbenkäten används för att främja arbetet med hälsa och välfärd i huvudstadsregionens stora städer och inom det förebyggande rusmedelsarbetet. Genom aktuell information underlättas det lokala arbetet med att minska på skador relaterade till missbruk av alkohol, tobak eller penningspel. Resultaten från enkäten används för att rikta in fortsatta åtgärder.

Rusmedelssituationsenkäten öppnas 1 september och är öppen till slutet av oktober. Alla svar är anonyma och konfidentiella. Man kan också svara på enkäten på finska och engelska.

Vanda stads rusmedelssituationsenkät 2020

Publicerat: 2.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter