Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade delaktighetsarbetet kring Mårtensdals campus

Under undervisningsnämndens svenska sektions fjärde sammanträde 22.9.2020 behandlades bl.a. delaktighetsarbetet inom projektet Mårtensdals campus samt skolornas nya antimobbningsplan. Även budgeten och serviceområdets andra delårsrapport diskuterades.

Sektionen behandlade delaktighetsarbetet kring Mårtensdals campus. Byggnadskomplexet som förväntas stå klart 2023 innefattar förutom svenskspråkig skola och daghem också biblioteksverksamhet, musikinstitut och annan fritidsverksamhet.

För att ta olika målgruppers behov och önskemål i beaktande har man inom projektet skapat separata delaktighetsplaner för barn och unga, vårdnadshavare, personal och samarbetspartners. Målgruppernas önskemål har samlats in via t.ex. enkäter, infotillfällen, teckningar och intervjuer. För att skapa en möjligast jämställd miljö används en könsmedveten budgetering inom projektet.

Nästa steg i processen är att den tillsatta arbetsgruppen sammanställer resultaten från det insamlade materialet. Via enkäterna skickades in sammanlagt 113 svar. Resultaten kommer att publiceras och spridas och projektplanen kommer att vara klar i december 2020.

Under sektionens sammanträde behandlades också en ny antimobbningsplan. Planen är gemensam för alla Vandas svenskspråkiga grundskolor samt gymnasiet och den finns till för att trygga barns och ungas rätt till en trygg studiemiljö. Planen tar fasta på definitionen av mobbning, rasism och sexuella trakasserier och uppmärksammar att en stor del av mobbningen idag sker elektroniskt och via sociala medier. Planen ska underlätta det förebyggande arbetet samt att mobbning upptäcks och att åtgärder vidtas. I mobbningsförebyggande arbete är det viktigt att det är mobbningsoffrets subjektiva erfarenhet som är avgörande för hur och när vi ska reagera.

Därtill behandlades:

Utlåtande om Västra Nylands folkhögskolas verksamhet och kommentarer gällande budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2022 och 2023
Den svenskspråkiga servicens andra delårsrapport
Budgeten för serviceområdet för svenskspråkiga servicen för 2021

Föredragningslistor och protokoll hittas på: paatokset.vantaa.fi

Tilläggsuppgifter:

Direktören för det svenskspråkiga resultatområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Publicerat: 23.9.2020 
(redigerad: )

Nyheter