Byggplats i Dickursby

Vandas ekonomi 2021
- vi blickar in i nutiden och framtiden genom anpassning och stimulans

Stadsdirektör Ritva Viljanen har idag publicerat sitt budgetförslag för år 2021. Slutsumman för driftsekonomin i Vandas budget för nästa år uppgår till 1 759 miljoner euro. Dessutom görs investeringar för 147 miljoner euro. Skatteinkomsterna uppgår enligt beräkningarna till 1 090 miljoner euro. Lånemängden hålls på fullmäktigeperiodens målnivå, dvs. under en miljard euro.

Den allmänna ekonomiska situationen

Coronaepidemin var ett hårt ekonomiskt bakslag för den kommunala ekonomin som var svag redan innan epidemin. Coronan ledde till att den kommunala ekonomin försämrades med 2,5 miljarder euro enligt beräkningarna i augusti. Detta har kompenserats genom statliga åtgärder, cirka 2,0 miljarder euro, detta år. Utöver statens tilläggsstöd har kommunerna varit tvungna att vidta kraftiga åtgärder för att balansera sin ekonomi. Staten allokerar cirka 750 miljoner euro i tilläggsstöd för kommunerna år 2021, men kompenserar inte separat för den inverkan på 250 miljoner euro som upphörandet av konkurrenskraftsavtalets timmar haft för kommunerna.

Trots statens understödsbeslut för åren 2020 och 2021 kommer den kommunala ekonomin att försämras under flera års tid. Den största orsaken är en minskning av kommunalskatte- och samfundsskatteinkomsterna på grund av de negativa effekter på sysselsättningen och ekonomin som coronaepidemin orsakade för hushållen och företagen. Kommunerna behöver statens tilläggsstöd också efter år 2021 för att hålla uppe den kommunala ekonomin och kunna trygga servicen för kommuninvånarna.

Coronaepidemins negativa inverkan på Vandas ekonomi under år 2020 har beräknats uppgå till 107 miljoner euro. Staten har bidragit till att lindra effekterna i Vanda genom kommunalt stöd på 70 miljoner euro för år 2020. Vanda beslutade bromsa upp utvecklingen av driftsekonomins och investeringarnas utgifter för år 2020 med sammanlagt 28 miljoner euro.

Coronan har lett till en kraftig ökning av social- och hälsovårdsutgifterna i Vanda som utan den specialiserade sjukvården beräknas överskrida budgeten med 36,5 miljoner euro. Det försvagade sysselsättningsläget utgör bland annat en risk för ökning av befolkningens hälso- och välfärdsskillnader.

Huvudstadsregionen har lidit mest av corona både vad beträffar antalet sjukdomsfall och de ekonomiska effekterna. Detta framgår i stadens ekonomi också via samkommunerna. Exempelvis förutspås Vandas HRT:s kommunandel överskrida budgeten med 14 miljoner euro på grund av coronaepidemin.

Coronaepidemins negativa inverkan på Vandas ekonomi fortsätter år 2021 och är minst 100 miljoner euro enligt preliminära uppskattningar. Statens kompensationsstöd med beaktande av nedskärningarna i ersättningarna av konkurrenskraftsavtalets timmar är cirka 20 miljoner euro.

Kommittén som bereder Vandas produktivitets- och tillväxtprogram drog i augusti upp riktlinjer för ett preliminärt mål för åren 2021–2023. Årsbidraget utökas till 120 miljoner euro år 2023 för att få driftsekonomin i balans. Detta förutsätter årliga åtgärder för 30–40 miljoner euro, varav hälften borde leda till effekter som är bestående. För att uppnå målet förutsätts också betydande tilläggsstöd av staten för att kunna reparera coronaskador i den kommunala ekonomin under kommande år.

Budget 2021

Utgångspunkter i stadsdirektörens förslag:

 • Balanseringen av ekonomin för åren 2021–2023 utförs i ett tidigt skede, varav andelen för 2021 är den största
 • Den mest betydande andelen i balanseringen av ekonomin utgörs av stadens egna åtgärder
 • Det statliga stödet förbättrar situationen, men har inte bidragit till att uppnå den målnivå som ställts upp för att minska balanseringen
 • Balanseringen för år 2021 ska utföras med metoder som kan genomföras snabbt med prioritering på ökningen av inkomster
 • Under åren 2022 och 2023 betonas metoder som är mer strukturella och kräver längre planering
 • Av den årliga balanseringen borde minst hälften av åtgärderna vara bestående
 • Utgångspunkten är att personalen varken permitteras eller sägs upp
 • Utgångspunkten är att servicen fortsättningsvis är god och håller hög kvalitet
 • Investeringarna hålls på en hög nivå för att de ska ha en stimulerande effekt på verksamheten i Vanda
 • Budgeten för år 2021 balanseras med 43 miljoner euro
 • Förhöjning av fastighetsskatten18,5 milj. euro
 • Ökning av inkomster från markförsäljning 4 milj. euro.
 • Ökning av inkomster från försäljning av annan egendom 10 miljoner euro
 • Sänkning av hyresnivån för hyror som VTK tar ut av staden 1 milj. euro
 • Verksamhetsområdenas åtgärder 10 milj. euro

Nyckeltal i stadsdirektörens förslag:

Antal invånare: 31.12.2021: 242 140 Nya invånare: + 4 482
Inkomstskattesats: 19 (oförändrad) Skatteinkomster: 1 090 milj. euro
Kommunalskatt: 907 miljoner euro Samfundsskatt: 82 miljoner euro
Fastighetsskatt: 101 milj. euro Statsandelar: 247 milj. euro
Verksamhetsutgifter: -1 759 milj. euro Årsbidrag: 71 milj. euro
Räkenskapsperiodens underskott: -25 miljoner euro Bruttoinvesteringar: -147 milj. euro
Internt tillförda medel för investeringar, %: 49 Den långfristiga lånestocken per invånare: 4091 euro

Skattesatser

2020 2021
Inkomstskattesats 19 19
Fastighetsskattesatser
 • Allmän fastighetsskatt
 • Stadigvarande bostadsbyggnad
 • Annan bostadsbyggnad
 • Kraftverk
 • Obebyggd byggnadsplats

1,00
0,41
1,00
2,85
4,00

1,25
0,46
1,25
3,10
6,00

I stadsdirektörens budgetförslag för år 2021 har det gjorts balanseringsåtgärder i ekonomin för 43,5 miljoner euro efter vårens budgetram. Centrala metoder är att öka stadens inkomster genom höjning av fastighetsskatten och försäljning av stadens egendom samt verksamhetsområdenas produktivitets-, tillväxt- och balanseringsåtgärder.

I budgetens verksamhetsutgifter har man beaktat bland annat överskridningen av social- och hälsovårdens egen verksamhet år 2020, höjningen av HUS betalningsandel för Vanda, Apottis kostnadsförflyttning på grund av corona, höjningen av externa hyror och kostnadseffekterna av löneuppgörelsen inom kommunsektorn.

Coronaepidemins testnings-, spårnings- och skyddskostnader har inte beaktats i budgeten. Staten ger kommunerna en separat ersättning för dessa.

År 2021 beräknas årsbidraget vara 71 miljoner euro och räkenskapsperiodens underskott -25 miljoner. Man förbereder sig på att höja stadens lånebelopp med 68 miljoner för att kunna finansiera stadens investeringar på 147 miljoner euro. Stadens lånebelopp hålls under den övre gränsen på 1 miljard euro som fullmäktige ställt upp till utgången av fullmäktigeperioden.

Staden växer fortsättningsvis kraftigt

Invånarantalet i Vanda uppskattas fortsätta växa snabbt trots coronaepidemin. År 2020 förutspås befolkningsökningen vara cirka 3 900 personer. År 2021 beräknas ökningen uppgå till över 4 000 personer. Antalet bostäder kommer att minska år 2020 jämfört med fjolårets rekordfart, men man förutspår att det fortsättningsvis kommer att färdigställas mer än 3 000 bostäder per år under åren 2020–2021.

Befolkningstillväxten och den åldrande befolkningen fortsätter sålunda att sätta ett kraftigt tryck på serviceproduktionen och investeringarna. Antalet barn i daghem och skolor ökar med sammanlagt 640. Uppskattningsvis 80 äldre personer behöver en ny plats inom serviceboendet med heldygnsomsorg.

Sysselsättningen och läget inom företagsverksamheten

De stora förändringarna i omvärlden som orsakades av coronakrisen avspeglades direkt i Vandas ekonomi via sysselsättningen. I Vanda finns relativt många konjunkturkänsliga branscher, till exempel företag inom turism- och restaurangbranschen som koncentreras till området kring flygplatsen. Kampen inom dessa branscher syns också i Vandas arbetslöshetsstatistik. Vanda koncentrerar sig på stimulerande tjänster som stöder Vandabaserade företag att klara sig ur coronakrisen och återhämta sig efter krisen.

Ett centralt projekt i Vanda är att investera i utvecklingen av Aviapolisområdet både vad gäller infrastruktur och service. Detta ger också företagen hopp om att flygplatsområdet och Aviapolisområdet växer på medellång sikt. Vidare har Vanda inlett aktiva sysselsättnings- och utbildningsåtgärder tillsammans med andra centrala aktörer.

Förberedelser inför vårdreformen

Vanda förbereder sig på en eventuell fortsättning på vårdreformen utgående från en särlösning för Nyland i samarbete med Kervo. Servicen förnyas genom projektet Framtidens social- och hälsocentral, vars mål är att stärka servicen på primärnivå och utveckla verksamhetsmodellerna på ett kundinriktat sätt. I strukturreformen satsas det särskilt på att optimera sätten att ordna service, utveckla effektbaserade servicehelheter samt stärka kunskapsledningen och de digitala tjänsterna.

Vanda startar ett s.k. Lösgörande projekt (Irrotautumisprojekti) för att bereda den verksamhet som blir kvar i staden. Inom driftsekonomin minskar stadens inkomster med 53 procent och utgifterna med 49 procent. Andelen samfundsskatter och statsandelar minskar med cirka 30 procent. Stadens relativa skuldsättning fördubblas även om lånebeloppet förblir oförändrat.

Investeringar blåser nytt liv i den sjunkande tillväxten

Nästa år är 10 daghem under uppbyggnad. Skolor och daghem byggs och renoveras för 74 miljoner nästa år. För reparationsbyggandet har 36 miljoner euro reserverats och för anläggandet av gator och parker har 40 miljoner euro reserverats.

Vandabanan är en investering som bär långt in i framtiden och för med sig investeringar, sysselsättning och välfärd genom att stimulera stadsutvecklingen i områdena längs banan. Staten har i MBT-avtalet förbundit sig till att stå för 30 procent av Vandabanans planeringskostnader.

För nybyggen har 35 miljoner euro budgeterats. Nästa år färdigställs skolan Leppäkorven koulus utbyggnad och daghemmet Tiedonjyvän päiväkoti i Dickursby samt depån på Kvesvedsvägen 7. Byggprojekt som inleds är utbyggnaden av lågstadielokalerna vid Jokiniemen koulu samt daghemmen Lauhatien, Länsimäen, Koivukylän och Patotien päiväkoti.

Nästa år slutförs ändrings- och renoveringsarbetena i Leppäkorven koulus befintliga skolbyggnad, ombyggnaden av Viola, kulturcentret för barn och unga samt arbetena med att renovera ekonomibyggnaderna vid Håkansböle gård. Dessutom repareras bland annat Mårtensdals simhallsfasader, taket på Kauniala sjukhus V-del, skolan Lehtikuusen koulus fasader samt Myrans för den 3:e våningens del. Ändrings- och renoveringsarbeten inleds också på skolorna Jokiniemen alakoulu och Kilterin koulu liksom ombyggnaden av Leppäkorven koulus skolbyggnad i trä. Daghemsrenoveringar utförs när tillfälliga lokaler ordnas för vårdplatserna, bl.a. vid daghemmen Kukinpolun, Kiirunatien, Lummepolun, Pähkinänsärkijän, Ravurin, Seljapolun, Vapaalan och Ylästön päiväkoti.

För inomhusluftsreparationer har 5,0 miljoner euro budgeterats. För övriga mindre reparationsprojekt och planering har totalt omkring 9 miljoner euro budgeterats. För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har ca 3 miljoner euro budgeterats. De största renoverings- eller ändringsarbetena består av renoveringen av daghemmen Pähkinärinteen och Kämmekkäpuiston päiväkoti samt renoverings- och ändringsarbetena på social- och hälsostationer och vårdinrättningar.

Nästa år anläggs eller förnyas bland annat följande gator: Loftvägen, Torrgransgränden, Torrgransbrinken och Torrgransstigen som ligger i Myrbacka. I Kivistöområdet ligger fokus på byggandet av kommunalteknik i anslutning till de nya bostadskvarteren i centrumområdet och vid Ripubyvägen byggs en gång- och cykelväg. Kilaområdet förses med vattenförsörjning som HRM finansierar i sin helhet. I Aviapolisområdet fortsätter byggandet av planområdena Övitsböle 7 och Övitsböle 8, vilket möjliggör en betydande småhusproduktion i området. Saneringen av Larsvägen i Räckhals inleds i årsslutet.

För ombyggnaden av broar finns en årlig reservering på i cirka en miljon euro. För förbättrandet av det gamla gatunätets och parkområdenas belysning har ca en miljon euro reserverats för nästa år.

Det viktigaste miljöbyggnadsobjektet är Annefreds park som ligger i Aviapolisområdet. För rekreationsområdenas del är det viktigaste projektet byggandet av det nya parkeringsområdet vid Hanaböle träsk. Också byggandet av Myrbacka idrottspark fortsätter.

I början av år 2021 startar 3:e etappen av förbättringen av Ring III, vilken omfattar tilläggsfiler vid både Askis och avsnittet Vandaforsen-Backas. Vid Alkärrsvägen byggs en gång- och cykelväg.

Vanda har föreslagit att EU:s återhämtningsfinansiering ansöks för följande projekt;

 • Aviapolis – en hållbar flygplatsstad för invånare, arbetstagare och resenärer
 • En klimatneutral kollektivtrafik i Vanda
 • Ett inlärningscampus

Projekten är omfattande och de har flera aktörer som partner, och projektens genomförande sträcker sig över flera år. Vanda har förberett sig på sin egen andel av finansieringen i ekonomiplanen.

Snabbt genomförbara återhämtningsåtgärder på kort sikt, för vilka det också ansöks om EU-stöd är; Digione – skolornas digisprång ut i den digitala miljön, vilket är ett gemensamt projekt mellan fem städer, inrättandet av familjecenter samt förebyggande av ungdomsarbetslösheten.

Tjänsterna stannar nära människorna

Över 11 000 personer inom närservicen betjänar Vandaborna. Servicens effektivitet förbättras genom nya lösningar och utnyttjandet av digitalisering. Nedan en verksamhetsområdesvis sammanfattning av servicen.

Social- och hälsovården

Under undantagsförhållandena drabbades klienterna av fördröjningar i tillgången till service, vilket förebådade en ackumulering av efterfrågan på tjänster och behovet av tyngre tjänster. Man skaffar beredskap inför en fortsatt epidemi bland annat genom att förlänga verksamheten vid epidemihälsostationen, utöka provtagningen, utöka verksamheten vid enheten för smittsamma sjukdomar, förbereda sig på en utökning av sjukhusverksamheten samt genom specialarrangemang inom vården.

Vandas befolkning ökar årligen med ca 4 000–4 500 invånare, medan antalet personer som fyllt 75 år ökar med omkring tusen. Utöver detta skapar utmaningarna för barns, ungas och familjers välbefinnande samt tillgodoseendet av specialbehoven hos befolkningen med utländsk bakgrund ett betydande kostnadstryck. Konsekvenserna av corona märks som ett snabbt växande servicebehov bland annat inom barnskyddet på grund av ökad psykisk ohälsa hos ungdomar samt en ökning av våld i nära relationer och relationsproblem.

Verksamhetsområdet stärker tjänsterna på primärnivå och utvecklar klientperspektivet genom det riksomfattande projektet om framtidens social- och hälsocentral. Vid verksamhetsområdet förbereder man sig på en eventuell fortsättning på vårdreformen utgående från en särlösning för Nyland i samarbete med Kervo.

Åtgärderna som krävdes av de undantagsförhållanden som orsakades av coronaepidemin utvärderas och en oavbruten och täckande serviceverksamhet tryggas. Beredskapen och serviceprocesserna ändras inom olika funktioner enligt det som lägesbilden kräver för att skydda till exempel riskgrupper, som äldre, mot exponering för coronasmitta.

Inom äldreservicen utvecklas tjänster som stödjer boendet hemma och inverkar på det samt smidigt omformbara servicelösningar som förflyttar sig enligt klientbehovet, som ett mobilt sjukhus.

Behovet av platser inom det effektiverade serviceboendet kommer under de närmaste åren att öka avsevärt i och med det växande antalet demenssjuka. Målet är att identifiera eventuella brister i funktionsförmågan redan i ett tidigt skede samt stödja och skapa möjligheter till ett så självständigt och välfungerande boende hemma som möjligt för kommuninvånare. Stödtjänster riktas till äldres boende i det egna hemmet.

Man stödjer välbefinnandet hos barn och barnfamiljer genom att utveckla bedömningen av servicebehovet och förnya tjänsterna för tidigt stöd och utöka verksamheten vid familjecentren. För unga tillhandahålls mentalvårdstjänster med låg tröskel.

Fostran och lärande

Antalet barn inom småbarnspedagogiken ökar i nästa år med 197. Antalet elever i den grundläggande utbildningen ökar med 440 och i gymnasiet med 30 elever år 2020. Från och med 1.8.2021 utökas antalet nybörjarplatser i gymnasiet och Varias studerandekvot höjs.

Den hjälp som ges barn som behöver stöd stärks, bl. a. genom att antalet konstpedagoger och stadens egna assistenter i krävande barngrupper utökas. Genom att öka antalet språk- och kulturkoordinatorer åstadkoms ett starkare stöd för invandrarbarns studievägar och övergång från förskoleundervisning till grundläggande utbildning. Vid daghemmen stärkt läsandets kultur genom projektet Lumoudu lukemisesta (låt dig förtrollas av läsandet).

I den grundläggande utbildningen fokuserar man på skickligt lärande och välmående elever. God läsfärdighet och medieläsfärdighet är grunden för det övriga lärandet. Vi förutsätter av skolorna en verksamhetsmodell för utveckling av de sociala färdigheterna och känslofärdigheterna.

I gymnasieutbildningen kommer det under de närmaste åren att behövas betydligt fler nybörjarplatser. I yrkesutbildningen är målsättningen att kunna erbjuda sökandena en möjlighet att ansöka till en flexibel utbildning genom fortgående ansökan och beaktande av sökandenas individuella behov.

I projektet DigiOne skapas en digital plattform som samlar alla läro- och utbildningssystem. Detta hjälper den lärande att koncentrera sig på lärandet och läraren att stödja lärandet och erbjuder mer jämlika utgångspunkter för lärandet.

Vanda har visioner om ett campus för lärande som förenar olika läroanstalter och svarar mot företagens behov av arbetskraft. Man vill att campuset för lärande ska utgöra ett unikt nätverk för utvecklingen av kunnandet.

Stadsmiljön

Coronaepidemins inverkan på ekonomin, företagens vilja att investera och stadens tillväxt har också verkningar inom stadsmiljöns verksamhetsområde. Den försvagade ekonomiska situationen kräver omfattande inbesparingar både i stadens investeringar och driftsekonomiska utgifter. Utöver inbesparingarna granskas också hur verksamhetsområdets inkomster kan ökas från det nuvarande. Stadens sju stadscentrum utvecklas dock fortlöpande.

Planeringen av Vandabanan framskrider. Vandabanan stöder Vandas mål om klimatneutralitet år 2030. I MBT-avtalet för Helsingforsregionen är målet för Vandas bostadsproduktion 2640 bostäder om året. Det stramare finansieringsläget innebär en utmaning för möjligheten att nå målen. Trots detta förutspås byggandet särskilt i Dickursby centrum, Aviapolis centrum och Myrbacka centrum fortsätta kraftigt på samma sätt som i fjol och det pågår många byggnadsprojekt.

Som ett samprojekt med staten startar 3:e etappen av förbättringen av Ring III, vilken omfattar tilläggsfiler vid Askis och avsnittet Vandaforsen–Backas. Alkärrsvägen gång- och cykelväg byggs.

Stadskulturen

Vanda svarar på invånarnas växande behov av fritidsservice genom att öka och utveckla bland annat idrottsplatser, biblioteks- och ungdomslokaler samt genom att satsa på Hanaböle träsks område.

Hanaböle träsk har blivit ett populärt ställe för fritidsvistelse efter att Sibbo storskogs bro blev färdig. Vanda stärker utvecklingen av området och har anställt en koordinator som ansvarar för det.

Kulturcentret Orvokki blir klart i nästa år men musikinstitutet och konstskolan fortsätter där.

Ombyggnaden av ekonomibyggnaderna på Håkansböle gårds område blir färdig. Tvättstugan renoveras till en kulturlokal för barn. I boden och det mindre stallet färdigställs utställningar som presenterar gårdens lantbruk och vardagshistoria.

Förarbetena vid Elmo idrottspark inleds. Siktet är inställt på att simhallen ska tas i bruk år 2024. Utvecklingsarbetet med Myrbacka idrottspark blir klart och flera näridrottsplatser byggs och förbättras.

Under hösten inleder fyra specialungdomsarbetare sitt arbete i områdena. Det är fråga om en ny uppgift, där målsättningen är att få mera resurser för att utveckla arbetet mot marginaliseringen i områdena.

För handlingsprogrammet för positiv särbehandling har reserverats sammanlagt 6 miljoner euro under åren 2019–2021. Segregationen mellan områden och befolkningsgrupper har ökat, varför man i programmet riktar stödåtgärder till de områden där stödbehovet är större än vanligt, till exempel för förebyggande av marginalisering bland ungdomar och för att garantera integrationen. Programmet ansluts till Förortsprogrammet som delvis finansieras av staten.

Stadens strategi och ledning

Kommunförsöket med sysselsättning förväntas har en effekt på skötseln av den arbetslöshetslöshet som ökat kraftigt. Stöd behövs särskilt för flygplatsområdet som lidit av coronan och för affärsverksamheten i anslutning till området.

För studerandes och skolelevers sommarjobb har reserverats 838 300 euro. Anslaget gör det möjligt att anställa cirka 420 sommarjobbare. Vidare reserveras anslag på 310 000 euro för sommararbetssedlar som delas ut till unga i Vanda för att kunna sysselsätta dessa i Vandaföretag och -föreningar.

Koncernförvaltningen utvecklas genom att storleken på koncernbolagens styrelser fastställs, nya koncerndirektiv ges, rapporteringspraxisen förnyas och ägarpolitiken görs klarare. För största delen av bolagen fastställs också ägarpolitiska riktlinjer för varje enskilt bolag.

En ny verksamhetsmodell görs upp för måltidsservicen, som man stegvis kommer att övergå till under de kommande åren.

Organiseringen av säkerheten inom staden förbättras och stadens säkerhetsplan uppdateras. I Vanda grundas en enhet för stadens säkerhet.

Publicerat: 5.10.2020 
(redigerad: )

Nyheter