Vandas budget godkändes 16.11 i stadsfullmäktige – höjning av fastighetsskatten

Slutsumman för driftsekonomin i Vandas budget för nästa år uppgår till 1 762 miljoner euro. Dessutom görs investeringar för 147 miljoner euro. Skatteinkomsterna uppgår enligt beräkningarna till 1 089 miljoner euro. Den allmänna fastighetsskatten höjdes enligt stadsstyrelsens förslag. Lånemängden hålls på fullmäktigeperiodens målnivå, dvs. under en miljard euro.

Coronaepidemins negativa inverkan på Vandas ekonomi under år 2020 har beräknats uppgå till 80 miljoner euro. Staten har bidragit till att lindra denna inverkan genom att stödja kommunerna. Den negativa inverkan på Vandas ekonomi fortsätter år 2021 och är enligt preliminära uppskattningar minst 90 miljoner euro. Det coronastöd till kommunerna som staten fattat beslut om ligger på en betydligt lägre nivå år 2021 är under innevarande år.

Vanda har dragit upp riktlinjerna för ett preliminärt produktivitetsmål för åren 2021–2023. Årsbidraget utökas till 120 miljoner euro år 2023 för att få driftsekonomin i balans. Detta förutsätter årliga åtgärder för 30–40 miljoner euro, varav hälften borde leda till effekter som är bestående. För att nå målet förutsätts också betydande tilläggsstöd av staten för att under kommande år kunna reparera de skador i den kommunala ekonomin som coronan orsakat. Den mest betydande andelen i balanseringen utgörs av stadens egna åtgärder. Utgångspunkten är att personalen varken permitteras eller sägs upp.

År 2021 förbättras verksamhetsbidraget med 8 miljoner euro genom verksamhetsområdenas åtgärder. Höjningen av fastighetsskatten ger Vanda omkring 18 miljoner euro och ökningen av inkomsterna från markförsäljning en tilläggsinkomst på 4 miljoner euro. Inkomsterna från försäljning av annan egendom ökas med 10 miljoner euro.

Befolkningen i Vanda uppskattas fortsätta att växa snabbt trots coronaepidemin. Befolkningsökningen och den åldrande befolkningen fortsätter sålunda att sätta ett hårt tryck på serviceproduktionen och investeringarna. Antalet barn i daghem och skolor ökar med sammanlagt 640. Uppskattningsvis 80 äldre personer behöver en ny plats inom serviceboendet med heldygnsomsorg.

I Vanda finns relativt många konjunkturkänsliga branscher, till exempel flygplatsen, logistiktjänster och företag inom turism- och restaurangbranschen som koncentreras till området kring flygplatsen. Restriktionsåtgärderna på grund av coronaviruset har drabbat dessa branscher särskilt hårt och det syns också i Vandas arbetslöshetsstatistik.

Stimulerande investeringar

Investeringarna hålls på en hög nivå för att de ska ha en stimulerande effekt i Vanda. Nästa år pågår byggandet av 10 daghem. Det byggs skolor och daghem för 35 miljoner nästa år. För reparationsbyggandet har reserverats 36 miljoner euro, av vilket 5,0 miljoner euro budgeterats för inomhusluftsreparationer. För reparations- och ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler har budgeterats cirka 3 miljoner euro.

För utgifter för kommunalteknik, gator och parker har reserverats 40 miljoner euro. För ombyggnaden av broar finns en årlig reservering på cirka en miljon euro. För förbättrandet av det gamla gatunätets och parkområdenas belysning har cirka en miljon euro reserverats för nästa år.

Vandaspåran är en investering som bär långt in i framtiden och för med sig investeringar, sysselsättning och välfärd genom att stimulera stadsutvecklingen i områdena längs banan. Staten har i MBT-avtalet förbundit sig till att stå för 30 procent av Vandapårans planeringskostnader.

Som ett samprojekt med staten startar tredje etappen av förbättringen av Ring III, som omfattar tilläggsfiler vid Askis och avsnittet Vandaforsen–Backas. Vid Alkärrsvägen byggs en gång- och cykelväg.

Hela budgetförslaget har publicerats på svenska.

Stadsfullmäktige godkände följande detaljplaner:

Till Petikkovägen 23:s kvartersområde för en stor detaljhandelsenhet och Kakelsvängen 2b:s kvartersområde för industri- och lagerbyggnader i Petikko ansluts obehövliga parkeringsområden.

I Friherrs, Varistorna, Myrbacka möjliggörs byggandet av 220 bostäder i kvarteret mellan Torrgransgränden och Torrgransstigen.

I området Kivistös stjärna i Kivistö byggs utöver bostadskvarter, ett daghem, två parkeringsanläggningar samt närrekreations- och parkområden.

På Gillergränden 2 i Myrbacka rivs den verksamhetslokal som används bristfälligt och bygg flervåningshus.

Publicerat: 18.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter