Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion sammanträdde för sista gången i år

Under undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions sjätte sammanträde 24.11.2020 behandlades bl.a. småbarnspedagogikens verksamhetsplan och utvärderingsrapport och den svenskspråkiga servicens resultatkort för 2021.

Eva-Lotta Skogberg, sakkunnig inom småbarnspedagogik, presenterade hur enhetens verksamhetsplan samspelar med utvärderingen av småbarnspedagogiken i Vanda. Man har tagit i bruk en utvärderingsrapport vars avsikt är att stärka och systematisera ledning utgående från fakta och öka genomflödet av utvärderingsinformationen i organisationen. Den innehåller utvärderingsinformation som producerats av barn och vårdnadshavare samt aktuellt innehåll från olika enkäter och förfrågningar som genomförts under året, statistikuppgifter, omvärldsanalys samt övrig aktuell information om verksamheten.

Man har också tagit i bruk en förnyad verksamhetsplan som i större utsträckning ska hjälpa enheterna att föra verksamheten framåt och utvärdera pedagogiken enligt enhetens behov genom att kombinera resultatkortens målsättningar med fenomen och behov i enheten. Planen är ett levande dokument som utvärderas och förändras under verksamhetsåret.

Vidare godkände sektionen under sitt möte resultatkortet för 2021 för serviceområdet för den svenskspråkiga servicen inom verksamhetsområdet för fostran och lärande. Resultatkortet tar t.ex. fasta på att öka barnens, elevernas, vårdnadshavarnas, invånarnas och personalens delaktighet i arbetet med Mårtensdals campus.

Ett annat mål är att främja invånarnas välmående genom att stöda barnfamiljer. Detta görs genom att utveckla utvidga familjecenterverksamheten. En plan för svenskspråkig familjecenterverksamhet ska utarbetas och kommer att ge en bra grund för det fortsatta arbetet.

Invånarnas välmående stöds också genom arbete kring barn och ungdomars mentala hälsa. Detta görs genom fortbildningar för att förstärka och fördjupa färdigheter som anknyter till mental hälsa inom elevvården, småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Konkreta åtgärder för att främja barn och ungas mentala välmående syns i skolornas och gymnasiets verksamhetsplaner samt i elev- och studerandevårds- och välmåendeplaner.

Ett centralt mål är också att hela den svenskspråkiga servicen från småbarnspedagogiken framåt följer samma pedagogiska linje enligt en utarbetad fyraårig plan. Denna plan ska sammanfalla med stadens, verksamhetsområdet och serviceområdets strategier. Fokus ligger nu på att utarbeta hurudana mätare som ska användas för att utvärdera ifall målen i planen har uppfyllts.

Därtill behandlades:

  • Ändringar av tjänstebeteckningar på serviceområdet för svenskspråkiga servicen från och med 1.8.2021
  • Antagningsgrunder samt antalet barn som kan antas till svenskspråkig förskoleundervisning läsåret 2021-2022
  • Antalet elever som kan antas till årskurs 1 i de svenskspråkiga skolorna läsåret 2021-2022
  • Antalet elever som kan antas till årskurs 7 i Helsinge skola läsåret 2021-2022
  • Antalet nybörjarplatser i Helsinge gymnasium hösten 2021

Föredragningslistor och protokoll hittas på adressen paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 25.11.2020 
(redigerad: )

Nyheter