Med handlingsprogrammet för positiv särbehandling stärks välfärden i målområdena också nästa år

Vanda stadsstyrelse godkände 30.11 åtgärderna för år 2021 i handlingsprogrammet för positiv särbehandling.

Vanda bygger och utvecklar en balanserad stad, där invånarna i alla stadsdelar har jämlika förutsättningar att trivas och må bra. Genom handlingsprogrammet för positiv särbehandling som genomförs åren 2019–2021 förbättrar man trivseln i de utvalda målområdena i samarbete med invånarna och riktar tjänster och stödåtgärder till dessa områden. Handlingsprogrammet innehåller dessutom åtgärder på stadsnivå för att bland annat förebygga marginalisering bland ungdomar och säkra integrationen.

Av de åtgärder som tidigare inletts får tretton en fortsättning år 2021. En av de fortsatta åtgärderna är specialungdomsarbetarna vid högstadieskolorna och Varia. Ungdomsarbetet har etablerats i läroanstaltsvärlden som en viktig stödåtgärd för unga i deras studier och på fritiden. Genom ungdomsarbetet har man strävat efter att förebygga antalet avbrutna studier hos unga, förstärkt känslan av samhörighet vid läroanstalterna samt bidragit till en aktiv fritid för ungdomar.

Det finns nio nya åtgärder som ska inledas. Man utökar ungdomsarbetet vid skolorna ännu detta år så att det också omfattar fyra lågstadieskolor genom att anställa två nya specialungdomsarbetare. Inom ramen för programmet anställs också en projektchef till ungdomsarbetet på skolorna som ansvarar för utvecklingen och förverkligandet av verksamhetsmodeller för förebyggande av mobbning inom allt ungdomsarbete vid skolor. Ungdomsarbetet mot mobbning riktas till en början till fyra lågstadieskolor och det utökas gradvis.

Som nya åtgärder utlovas bland annat hemservice för barnfamiljer, utveckling av eftermiddagsverksamheten för lågstadieelever på öppna mötesplatser, skapande av en Moniku-stödmodell i Vanda för flerspråkiga och mångkulturella spädbarnsfamiljer, upprustning av skolgården vid Länsimäen yläkoulu, förbättring av Mikkolan koulus skolgårdsfunktioner och en kollektiv fotoinstallation som skapas av barn på Björktorget.

För handlingsprogrammet för positiv särbehandling budgeteras varje år två miljoner euro, sammanlagt sex miljoner euro.

Publicerat: 3.12.2020 
(redigerad: )

Nyheter