Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för Elmohallen

Vanda stadsstyrelse godkände vid sitt sammanträde den 8 mars projektplanen för Elmo simhall och målpriset 36 miljoner euro.

Simhallen kommer att stå på den mest centralt belägna platsen i Elmo idrottspark. Ingången och fasaden öppnas upp mot den öppna platsen som kommer att utgöra ett centrum för området. Målet är en modern, tillgänglighetsanpassad simhall som betjänar alla kommuninvånare och användargrupper på ett mångsidigt sätt. Simhallen byggs under åren 2022–2025.

Norr om byggnaden reserveras ett område för ett eventuellt framtida friluftsbad. Simhallens huvudbassäng kommer att vara 50 meter lång och ha 10 banor. De andra bassängerna är en terapibassäng i ett avskilt rum, en separat undervisningsbassäng, hoppbassäng, plaskbassäng, barnbassäng, kallvattenbassäng och en vattenrutschbana. Simhallen får en rymlig entréhall med ett kafé och biljettförsäljning samt motionslokaler, ett gym och en gymnastiksal. Målsättningen är att använda så mycket trä som möjligt i byggandet där det konstruktionsmässigt är möjligt och vettigt.

Korso får ett daghem med 168 platser

Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för Korson päiväkoti. Daghemmet har 168 platser och kostar åtta miljoner euro. Antalet barn i dagvårdsåldern minskar i Korso enligt prognosen. Daghemmet behövs ändå för att ersätta det gamla daghemmet som är i dåligt skick. Det gamla daghemmet har tagits ur bruk och verksamheten har flyttat till en paviljong.

Daghemmet får gemensamma utrymmen som tillsammans med daghemmets gårdsområde får användas av invånarna utanför småbarnspedagogikens verksamhetstid. I investeringsprogrammet för åren 2021–2030 har det framförts att daghemmet Korson päiväkoti färdigställs år 2023.

Stadsstyrelsen fäste uppmärksamhet vid planeringen av daghemmets gård där man behöver se till att det vidtas tillräckliga åtgärder för att bekämpa buller och damm.

Ett högklassigt kontorskvarter i Aviapolis

Stadsstyrelsen beslutade lägga fram kontorskvarteret Mondo i Aviapolis, i vilket det byggs sammanlagt 42 400 kvadratmeter våningsyta (m²-vy). Området ligger i närheten av Aviapolis norra station.
I mitten av kvarteret anläggs en grön och lummig innergård där parkering placeras. Innergården omges av en del av berget, en parkeringsanläggning med växtväggar, ett öppet stenlagt område och byggnader med 7–13 våningar. Affärslokalerna placeras utmed Karhumäkivägen.

En arkitektur av hög kvalitet garanterar en intressant och trivsam miljö. Enligt bestämmelserna ska byggnaderna hålla hög standard och vara urbana till sin arkitektur, sina material och med tanke på stadsbilden. Fasadernas detaljer, fönstergrupperingar samt färgsättning eller material ska variera i olika byggnader. I kvarteret kommer finnas ett öppet stenlagt område som skapar en trivsam mötesplats och förenar kvarteret med gaturummet. På parkeringsanläggningens tak placeras ett grönt och lummigt vistelseutrymme.

Man vill kämpa mot klimatförändringen genom resurssmarta och hållbara planbestämmelser med klimatneutralitet som mål. I bestämmelserna tar man ställning till exempelvis energieffektivitet och laddningsplatser för elbilar.

Det föreslogs att stadsfullmäktige godkänner följande detaljplaner:

Planläggningsområdet Grand Wing i Skattmans: i området byggs kontor, ett hotell och ett upplevelsecentrum samt ett parkeringshus som betjänar dessa. I kvarteret planeras också bostäder. Våningshöjden i planen är 8 våningar, en del av byggnaderna byggs troligtvis lägre än detta. I nuläget är området huvudsakligen ett område med låga buskage och träd och ligger drygt en och en halv kilometer från Aviapolis tågstation, mittemot Flamingo och Jumbo. Gårdsplanen i området Grand Wing föreslås bli ett torgområde, som ska byggas som en helhet som håller en hög kvalitetsnivå. Frälsevägen är en del av slingan med intressanta platser i Skattmans, utmed vilken byggnadernas arkitektur ska främja och skapa ett trivsamt område för fotgängare.

Resårbrinken i Tavastberga: detaljplanen gäller fyra nya småhustomter.

Tegelbrännargränden 3b i Petikko: tomten utvidgas. Bilverkstaden behöver ett område för parkering och körning runt byggnaden.

Stadsstyrelsen godkände också ett genomförandeavtal och ändringarna i markanvändningsavtalet för en mångfunktionell byggnad som ska byggas på Konvaljvägen 13 i Dickursby centrum. Projektet konkurrensutsattes av stadsägda VTK Kiinteistöt Oy. Planändringen som gäller tomten godkändes i stadsfullmäktige den 25 januari 2021. Staden hyr lokalerna för stadens bruk genom ett hyresavtal på lång sikt. Konkurrensutsättningen godkänns på VTK Kiinteistöt Oy:s styrelsemöte och offentliggörs den 12 mars 2021.

Publicerat: 10.3.2021 
(redigerad: )

Nyheter