Sektionen beslöt om anordnandet av förskoleundervisning för läsåret 2021–2022

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion behandlade under sitt möte 18.3.2021 antagningsgrunderna och antalet barn som kan antas till svenskspråkig undervisning läsåret 2021–2022 samt fastställande av platser där svenskspråkig förskoleundervisning anordnas verksamhetsåret 2021–2022.

Sektionen beslöt att ändra sitt tidigare beslut (24.11.2020 § 10) gällande antalet barn som läsåret 2021–2022 kan antas till förskolegrupperna i Dickursby skola (högst 42 barn), Mårtensdals skola (högst 35 barn) och Västersundoms skola (högst 14 barn).

Sektionen röstade och beslöt enhälligt att ändra det tidigare beslutet enligt följande:

  • antalet förskolebarn som kan antas till Dickursby förskola är högst 40
  • antalet förskolebarn som kan antas till daghemmet Timotejs förskola i Mårtensdals är högst 35
  • antalet förskolebarn som kan antas till Håkansböle daghems förskola i Västersundom är högst 14

Orsakerna till att sänka antalet barn i Dickursby förskola var enligt sektionen dels otillräckliga sanitetsutrymmen, dels att man med tanke på corona-läget bör undvika ett stort antal barn på ett och samma ställe.

Förslaget som godkändes presenterades av sektionens ordförande och var ett motförslag till direktör Anders Vikströms förslag. Direktören presenterade en avvikande åsikt i ärendet.

Sektionen beslöt också genom omröstning enhälligt att för inkommande läsår göra ett undantag i minimiantalet barn som kan antas till förskoleundervisningen i Håkansböle daghems förskola i Västersundom skola. Ärendet behandlades eftersom antalet sökande till förskolan i Västersundom uppgick till sex. Under pågående läsår har Västersundom 18 förskole-elever och prognosen för 2022–2023 är 12 förskole-elever. Sektionen önskade inte göra större ingrepp i förskolornas placering bara på basen av ett års elevantal. Utgifterna för förslaget som godkändes överskrider de budgeterade medlen för personal i förskolorna med 144 500 €, vilket är 72 250 € mer än förslaget av direktören. Utgifterna är inte budgeterade.

Förslaget som godkändes presenterades av sektionens ordförande och var ett motförslag till direktörens förslag. Direktören presenterade en avvikande åsikt i ärendet.

Direktören föreslog att förskoleundervisningen under läsåret 2021–2022 inte skulle ordnas i Västersundom, utan att de sex barn som anmälts till Västersundom skulle placeras i Dickursby daghem. Detta skulle ha varit möjligt då fler toaletter kommer att byggas i Dickursby förskolas byggnad under sommaren 2021. Serviceområdet hade även förhandlat med biblioteket om att kunna använda Sandkulla biblioteks utrymmen som finns i samband med förskolan. Biblioteket ställde sig positivt till detta.

Sektionen beslöt alltså att förskoleundervisning ordnas på tre ställen läsåret 2021–2022: I Timotejs förskola i Mårtensdals skola, i Dickursby daghem och i Håkansböle daghems förskola i Västersundoms skola.

Föredragningslistor och protokoll hittas på adressen paatokset.vantaa.fi

Tilläggsuppgifter:
Direktören för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström, tfn 043 825 7442, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Publicerat: 19.3.2021 
(redigerad: )

Nyheter