Sektionen beslöt om ny läroplan i gymnasiet

Gymnasiernas läroplan förnyas från och med hösten 2021 och undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion godkände Helsinge gymnasiums läroplan under sitt möte 25.5.2021.

En stor förändring i läroplanen är att läroämnena får gemensamma mål som definieras i delområden för mångsidig kompetens. Mångsidiga kompetenser är t.ex. kommunikativ, kulturell, kreativ, och global kompetens och varje studieavsnitt definierar hur målen för mångsidig kompetens förverkligas.

En annan förändring är att man inte längre kommer att tala om kurser i gymnasiet, utan studerande avlägger studieavsnitt vars omfattning definieras i studiepoäng. Studieavsnitten bildas utgående från moduler som definieras i de nationella studierna. I Helsinge gymnasium kommer studieavsnittens omfattning att variera mellan 1 och 5 studiepoäng. En studiepoäng omfattar 19 undervisningstimmar. Gymnasieutbildningen för ungdomar kommer att omfatta 150 studiepoäng i stället för 75 kurser som det varit hittills.

Studieavsnitten kan också vara ämnesövergripande. Ämnesövergripande studieavsnitt i Helsinge gymnasium kommer exempelvis att vara Demokratins möjligheter och krav (filosofi och samhällslära, globalkunskap), Studiefärdigheter och språklig identitet (modersmål och litteratur, finska, engelska) och Naturvetenskapens grunder (biologi, fysik, kemi).

Enligt den nya läroplanen kommer studerande också att erbjudas mer övergripande och långvarig studiehandledning. Därtill kommer internationellt samarbete och samarbete med högskolor och arbetslivet att få en större roll än tidigare.

Helsinge gymnasiums läroplan har tagit intryck av projektet Challenging learning, som bidragit med verktyg och metoder för att utmanade studerandenas lärande, utveckla pedagogiken och hur man kollektivt jobbar med lärande i skolan. Det gemensamma tänkesättet skapar en enhetlig pedagogisk linje som genomsyrar alla svenskspråkiga grundskolor och gymnasiet i Vanda.

Sektionens medlemmar fick också höra Prakticums rektor Laila Andersson och servicechef Lotta Sjöblom presentera vad den förlängda läroplikten har för betydelse för yrkesinstitutet. Vanda är delägare i Prakticum och har ett aktivt samarbete med institutet. Exempelvis kan studerande vid Helsinge gymnasium avlägga kurser i företagsamhet via Prakticum, vilket uppskattas stort av studerandena. Utöver yrkesutbildning för både ungdomar och vuxna erbjuder yrkesinstitutet fortbildning för vuxna. Prakticum satsar på att upprätthålla smidiga övergångar till högskolor.

Behovsutredningen för Mårtensdals bildningsrum som behandlades av sektionen 13.4.2021 godkändes av stadsstyrelsen 24.5.2021. Mårtensdals bildningsrum är ett byggnadskomplex som ska innehålla skola, småbarnspedagogik, för- och eftermiddagsverksamhet, musikinstitut, bibliotek och allmänna utrymmen för de svenskspråkiga i trakten. Mårtensdals bildningsrum bildar ett centrum för svenskspråkig verksamhet i västra Vanda. Byggnaden planeras att stå färdig år 2023.

Föredragningslistor och protokoll hittas på adressen paatokset.vantaa.fi

Publicerat: 26.5.2021 
(redigerad: )

Nyheter