Rakennuskieltojen määrääminen ja voimassaoloaikojen jatkaminen

Rakennuskiellot
VD/7673/10.02.06/2017

Rakennuskieltojen voimassaoloaikojen pidentäminen Kaupunginhallitus on 10.10.2017 päättänyt pidentää maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 53 §:n mukaisesti rakennuskieltojen voimassaoloaikoja 2.10.2019 saakka seuraavilla alueilla: 90094R, 90095R, 90096R ja 90097R.

Vantaalla 1.11.2017, VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

VD/7673/10.02.06/2017
TLA/LVA/TKA/AP/RKO/RLE/SRU/ET

Rakennuskielto on yksi maankäyttö- ja rakennuslain antamista välineistä, jota kunnat voivat käyttää esimerkiksi silloin, kun kaava on vanhentunut. Rakennuskielto voidaan määrätä sekä yleis- että asemakaavan laatimisen ajaksi. Tällä menettelyllä kunta voi varmistaa, että suunnitellaan ajanmukaista ja kilpailukykyistä ympäristöä.

Vantaalla rakennuskieltoa käytetään alueilla, joilla maankäyttö muuttuu voimakkaasti, kuten Aviapoliksen ja Vantaan Akselin alueilla.

Pientaloalueilla rakennuskiellon avulla pyritään varmistamaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja olemassa olevan miljöön arvojen turvaaminen.

Osa nykyisistä rakennuskielloista päättyy 29.10.2017. Liitekartassa näkyy nykyisten rakennuskieltojen alueet ja voimassaolon ajat.

Rakennuskiellon asettaminen yleiskaavan muuttamiseksi
Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille. Rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta.

Asetetaan uusi rakennuskielto yleiskaavan muuttamiseksi

Itä-Vantaa

Suuralueen pohjoisosassa on ollut enimmäisajan voimassa rakennuskieltoja asemakaavojen muuttamiseksi. Näitä kieltoja on jatkettu myös kaavojen vanhentuneisuuden vuoksi. Asemakaavojen uusimisen aikataulu täsmentyy vuoden 2018 työohjelman yhteydessä. Kieltoalueen maankäyttö on todennäköisesti muuttumassa yleiskaavan myötä.

Rakennuskielto Korson ja Koivukylän suuralueilla useassa kaupunginosassa yleiskaavan laatimiseksi liitekartan mukaisesti, nro 90004Y.

Rakennuskiellon asettaminen ja jatkaminen asemakaavan laajentamiseksi tai muuttamiseksi
Maankäyttö- ja rakennuslain 53 § 1 momentin 1 kohdan nojalla kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. MRL 53 § 2 momentin nojalla rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kunnan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta, mutta muutoin rakennuskiellolla ei ole aikarajaa. Rakennuskiellosta voi hakea poikkeamista.

Länsi-Vantaa

Rakennuskieltoa jatketaan asemakaavan laajentamiseksi tai muuttamiseksi
Köysikujan rakennuskieltoalue, nro 90097R

Rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. Alueen asemakaava on ristiriidassa yleiskaavan ja Kehä II -yleissuunnitelman kanssa (Vihdintien ja Rajatorpantien eritasoliittymä). Alueen kaavamuutostyötä on haettu.

Aviapolis

Rakennuskieltoa jatketaan asemakaavan laajentamiseksi tai muuttamiseksi kahdella alueella Voutila, nro 90094R

Rakennuskielto Voutilan asemakaavan nro 400700 laajentamiseksi. Alueella on kulttuurihistoriallisesti arvokas kylä, jonka alueelle valmistellaan asemakaavaa. Odottaa yleiskaavan ratkaisua.

Veromiehen rakennuskieltoalue, nro 90096R

Rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi Veromiehen alueella. Vantaan kaupungin keskeinen tavoite on kehittää Veromiehen aluetta kaupunkimaiseksi ja kansainväliseksi asuin- ja yritysalueeksi. Kehäradan ja Aviapolisaseman avautuminen ja Kehä III:n, Lentoasemantien ja Tikkurilantien muutostöiden valmistuminen tulevat lisäämään maanomistajien ja kiinteistökehittäjien kiinnostusta aluetta kohtaan. Veromiehen alueen suunnittelutyö on käynnissä. Alueen asemakaavojen arvioidaan valmistuvan 2025 mennessä.

Asetetaan uusi rakennuskielto asemakaavan laajentamiseksi tai muuttamiseksi
Aviapoliksen rakennuskieltoalue, nro 90099R

Rakennuskielto Aviapolis-asema-alueen ympäristössä. Alueen rakentaminen on käynnistynyt. Alueen asemakaavoja uudistetaan ja alueelle valmistellaan kaksi laajaa maankäyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyen raitiotieselvitystä ja liikenne- ja pysäköintisuunnitelmaa. Laajat asemakaavatyöt arvioidaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä.

Tikkurila

Rakennuskieltoa jatketaan asemakaavan laajentamiseksi tai muuttamiseksi
Vantaan Akselin rakennuskieltoalue, nro 90095R

Rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi Vantaan Akselin alueella. Alue on yksi Vantaan keskeisiä kehittämiskohteita. Alueen uutta maankäyttöä on linjattu Vantaan Akselin kaavarungoissa 1 (nro 062200) ja 2 (nro 062400). Santarata halutaan muuttaa katuyhteydeksi välillä Kehä 3 – Valkoisenlähteentien. Maankäytön muutostarve on harkinnassa, alueella ei ole nyt vireillä kaavamuutoksia. Keskon vanhat teollisuusrakennukset sijaitsevat Tikkurilantien varrella. Niiden rakennusperintöarvoa on selvitetty.

Rusokalliontielle kortteliin 66205 laaditaan tällä hetkellä asemakaavaa. Rakennuskieltoa tarvitaan, jotta uudisrakentamisessa huomioidaan maaston korkeusasemat ja tärkeä metsänreuna suurmaisemassa. Nykyinen huoltoasematontti sijaitsee pohjavesialueella. Odotetaan nykyisen huoltamon poistumista eikä alueelle sallita uutta huoltamoa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.10.2017

Ajankohtaista

Twitter