Vad är förskoleundervisning?

Förskoleåret är ett värdefullt skede i barnets liv. Genom lek, olika aktiviteter och upplevelser lär sig barnet olika färdigheter. Syftet med förskoleundervisningen är att skapa en bro mellan småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen bildar en följdriktig framskridande helhet och en grund för livslångt lärande.

Ett av förskoleundervisningsårets viktigaste uppgifter är att uppmuntra och inspirera barnen och stärka deras motivation och vilja att lära sig. Under förskoleåret övas många olika färdigheter som behövs såväl under skoltiden som under hela livet. Målet är att stärka barnens positiva jaguppfattning och utveckla deras färdigheter att lära sig med hjälp av positiva inlärningserfarenheter samt genom att öva gruppfärdigheter och sociala färdigheter. Andra centrala uppgifter som övas på är färdigheter till självreglering och att styra sin egen verksamhet samt att ta egna initiativ. I förskoleundervisningen tillägnar sig barnet grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor inom olika områden av lärandet.

Verksamheten inom förskoleundervisningen grundar sig på lagstiftningen.Innehållet följer utbildningsstyrelsens Grunder för förskoleundervisningens läroplan (2014), Läroplanen för den svenskspråkiga förskoleundervisningen i Vanda (2016), Vanda plan för småbarnspedagogik (2017) samt de enhetsvisa verksamhetsplanerna.

Samarbetet mellan hemmet och förskoleundervisningen

Vårdnadshavarna har det primära ansvaret för sitt barns fostran och välmående. Med samarbete inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning avses att vårdnadshavarna och fostringspersonalen förbinder sig till en gemnsam fostringsuppgift.

Vårdnadshavarna får i förväg information om innehållet och anordnandet av förskoleundervisningen samt om stödformer för växande och lärande. I de enhetsvisa planerna för förskoleundervisningen beskrivs hur förskoleundervisningen förverkligas i samarbete med familjen. I början av höstteriminen görs det för varje barn upp en plan för barnets förskoleundervisning. I planen skrivs in de mål för förskoleåret som gemensamt kommits överens om med vårdnadshavarna.

Vårdnadshavarna är med ifall eventuellt stöd för barnet planeras och med dem utvärderas också kontinuerligt hur stödet förverkligats.

Välmåendet i förskolevardagen förverkligas i samarbete med vårdnadshavarna och med deras tillstånd. Vårdnadshavarna har alltid rätt att delta i möten och informationsöverföring som berör deras eget barn.


Information om förskoleundervisningen

Eva-Lotta Skogberg, sakkunnig inom småbarnspedagogik,
fornamn.efternamn(at)vantaa.fi, tfn 040 182 4080

Nyheter

Twitter