Vad är förskoleundervisning?

Förskoleundervisningen är en del av den livslånga lärstigen, som börjar hemma och fortsätter genom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen vidare i den grundläggande utbildningen. Förskoleundervisningens målsättning är att i samarbete med familjen främja barnens förutsättningar för utveckling och lärande samt stärka barnens sociala färdigheter. Det centrala i förskoleundervisningen är lek och positiva upplevelser.

Glädjen i att lära sig

Under förskoleåret skapar barnet sig en uppfattning om sig själv som en lärande individ och som en del av gruppen. Att stärka barnets positiva självbild är en av förskoleundervisningens viktigaste uppgifter. Positiva erfarenheter av lärande skapar motivation och glädje i att lära sig.

Kunskap och färdigheter

I förskoleundervisningen tillägnar sig barnet nya kunskaper och färdigheter från olika lärområden. Att fungera i grupp och att öva sociala färdigheter är en viktig del av förskoleundervisningen. Andra centrala färdigheter som övas på är självreglering och att styra sin egen verksamhet samt att ta egna initiativ.

Att lära sig via lek och upplevelser

Lärandet i förskoleundervisningen sker främst via lek och under förskoledagen finns det alltid tid för lek. Utöver genom lek lär sig barnet genom experimenterande och utforskande arbetssätt som erbjuder positiva upplevelser och stärker motivationen att lära sig. Undervisningen består av lärområden av olika omfattning som genomförs på olika sätt, och grundar sig på barnens intresseområden och de gemensamma målen för förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen är obligatorisk och grundar sig på Utbildningsstyrelsens grunder för förskoleundervisningens läroplan och Vandas läroplan för förskoleundervisning. För varje barn uppgörs en egen läroplan i samarbete med vårdnadshavarna eller en individuell läroplan för hur undervisningen skall ordnas (IP).

Nyheter

Twitter