Stöd för växande och lärande i förskolan

Under förskoletiden kan barnet få allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Varje barn har rätt till allmänt stöd och handledning för växande och lärande. Intensifierat stöd innebär regelbundet stöd som ges dagligen. Särskilt stöd ges åt de barn vars förskoleundervisning på grund av svårigheter i växande och lärande inte kan ges på annat sätt. Barn som har förlängd läroplikt får också alltid särskilt stöd

Barn som får intensifierat eller särskilt stöd placeras i allmänna förskolegrupper. Genom justeringar av inlärningsmiljön erhåller barnet det stöd det behöver. Smågruppsverksamhet, användning av stödbilder eller tecken samt en detaljerad dagsstruktur är allmänna stödformer som används inom förskoleundervisningen.

Innan det intensifierade stödet påbörjas hörs alltid vårdnadshavaren och om möjligt även barnet. Utöver barnets individuella plan i småbarnsfostran och planen för barnets lärande i förskolan utarbetas även en skriftlig pedagogisk bedömning i samarbete med vårdnadshavarna.

För de barn som behöver särskilt stöd fattas ett beslut om särskilt stöd och utöver de ovannämnda dokumenten utarbetas en skriftlig pedagogisk utredning. I den pedagogiska utredningen beskrivs de praktiska åtgärder och pedagogiska lösningar genom vilka barnet får det särskilda stödet i förskolan som det behöver.

Nyheter

Twitter