Från förskola till skola

Från förskola till skola

Eftersom svenskspråkig förskoleundervisning ordnas i skolorna och förskolorna samarbetar med skolorna är övergången vanligen smidig från förskola till skola. Ifall barnet börjar sin skolgång i en annan skola än förskoleskolan överförs all väsentlig information till den nya skolan.
Att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

Att börja ett år tidigare

Barnet kan börja grundskolan ett år tidigare än beräknat om det på basis av psykologiska och vid behov medicinska utredningar har förutsättningar att klara av undervisningen. Vårdnadshavaren måste själv skaffa och bekosta det expertutlåtande som behövs.

Barn med förlängd läroplikt

Ett barn har förlängd läroplikt om ett svårt handikapp eller en sjukdom gör att de uppställda målen inte kan nås på nio år. Den förlängda läroplikten börjar i allmänhet det år som barnet fyller sex år. Beslut om förlängd läroplikt fattas i regel innan läroplikten börjar. Förskoleundervisningen kan för barn med förlängd läroplikt vara i ett till två år. När förlängd läroplikt gäller fattas också beslut om eventuellt särskilt stöd till barnet. Vårdnadshavaren får besluta om barnet ska delta i förskoleundervisning före läropliktsåldern, som femåring. Som sexåring är barnet läropliktigt.

Att börja ett år senare

Vårdnadshavaren kan anhålla om tillstånd för att barnet ska få börja grundskolan ett år senare än beräknat. Beslutet grundar sig på en psykologisk och vid behov även en medicinsk utredning. Beslutet om att ett barn ska få börja grundskolan senare fattas innan undervisningen inleds.

Mera information hittas på dessa sidor under Grundläggande utbildning > Att börja skolan > Anmälan till skolan

Nyheter

Twitter