Anmälan till skolan för läsår 2022-2023 sker 5-30.1.2022

Barnets läroplikt börjar i allmänhet det år då barnet fyller sju år och den grundläggande utbildningen räcker nio år.

Meddelandet om läroplikten och anvisningar för skolanmälan skickas till blivande förstaklassister vid årsskiftet. Skolanmälan sker 5-30.1.2022 via det elektroniska Wilma-programmet. Obs! Använd Wilma på svenska då du anmäler ditt barn till en svenskspråkig skola.

Ifall familjen inte kan anmäla barnet via Wilma går det också att lämna in en pappersanmälan till bildningsväsendet, adress Bildningsverket, PB 1500, 01030 Vanda stad. Ifall du behöver hjälp med skolanmälan, kontakta byråsekreterare Jan Grönqvist (fornamn.efternamn@vantaa.fi eller 040 631 8731).

Viktig information för förstaklassistens vårdnadshavare kan läsas här.

Viktiga datum för skolnybörjare 2022

5-30.1.2022 Skolanmälan i det elektroniska Wilma-programmet. Obs! Använda Wilma på svenska.

31.3.2022 Beslutet om barnets närskola syns i Wilma och skickas hem per post

31.3–30.4.2022 Ansökan till eftermiddagsverksamheten via Wilma. Ansökan är obligatorisk för alla som vill ha plats.

31.3–29.4.2022 Ansökan om skolreseförmån via Wilma. Obs! Använda Wilma på svenska.

14.4.2022 Sista dagen att ansöka om tillstånd till skolgång i annan skola än närskolan (vid behov). Ansökan returneras till Svenskspråkig service, PB 1500, 01030 Vanda stad.

3.5.2022 Skolans besöksdag för skolnybörjare

Barn har rätt att få undervisning på sitt modersmål

I de svenskspråkiga skolorna är arbetsspråket svenska. För att barnet ska kunna följa med undervisningen och lära sig är det viktigt att barnet har tillräckliga kunskaper i svenska. Då allt fler barn kommer från tvåspråkiga hem är de språkliga färdigheterna ofta mycket varierande.

En lyckad skolstart är viktig för barnets skolgång. Om du som vårdnadshavare är osäker på ifall ditt barns kunskaper i svenska är tillräckliga, ta kontakt med skolan för att testa barnets språkliga förutsättningar inför skolstarten.

Bestämmande av närskola

De svenskspråkiga barnen i Vanda anvisas en skolplats på basen av sin bostadsadress. Skolorna har inga bestämda elevantagningsområden. Vid skolanmälan ansöker vårdnadshavaren om plats till den skola som de önskar att barnet börjar i. Därefter fattas ett beslut om i vilken skola barnet börjar, den så kallade närskolan. Närskolan är inte nödvändigtvis barnets närmaste skola.

Besöksdag på våren

Skolorna ordnar en besöksdag för eleverna och deras vårdnadshavare i maj.

Tillstånd till skolgång i annan skola än närskolan

Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i någon annan skola än den närskolan som eleven anvisas, kan vårdnadshavarna ansöka om tillstånd att byta skola.

Elevantagningen följer gemensamma principer. Barn bosatta i Vanda har förtur. I första hand antas elever på grund av hälsorelaterade orsaker, därefter elever som har syskon i samma skola. Följande i tur är förskolebarn som erhållit förskoleundervisning i skolan ifråga. Om det finns fler sökande än lediga elevplatser lottas platserna ut.

Ifall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola, har eleven även rätt till skolskjuts till en annan skola i Vanda, förutsatt att grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till elevens närskola och den andra skolan uppfylls. I övriga fall står vårdnadshavaren själv för kostnaderna för skolresor eller ledsagande av eleven.

Om eleven har en hälsorelaterad eller annan särskild orsak, som inverkar på vilken skola är lämplig, bör detta skrivas in i skolanmälan. Ett läkar- eller sakkunnigutlåtande som styrker valet av en specifik närskola skickas till Bildningsverket, PB 1500, 01030 Vanda stad inom anmälningstiden.

Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i samma skola som sina syskon ska den punkten kryssas för i skolanmälan. För att syskonet ska beaktas vid bestämmandet av skola bör det äldre syskonet bo på samma adress som det yngre och vid tidpunkten för beslutet vara elev i skolan i fråga.

I andra hand är det även möjligt att söka till skolor i andra kommuner. I sådana fall ansvarar vårdnadshavarna själva för att kontakta kommunen i fråga. Kostnaderna för skolresorna ansvarar då vårdnadshavarna för. Vårdnadshavarna ska trots det fylla i skolanmälan till Vanda och i skolanmälan skriva att barnet har ansökt om plats i en annan kommun.

Elever från annan kommun

Elever från andra kommuner kan antas till skolor i Vanda, förutsatt att det finns plats i skolorna efter att Vandaelever antagits. Elever från andra kommuner har inte rätt till skolskjutsförmån i Vanda, utan elevernas hemkommun besluter om att bevilja skolskjuts.

Mer information om antagningsförfarandet och anvisningar hittas i blanketten Ansökan om tillstånd till skolgång.

Elever som flyttar

Då en elev under läsåret flyttar inom Vanda, anvisas eleven en ny närskola, men eleven har ändå rätt att gå läsåret ut i den skola eleven inlett läsåret i. Också då eleven byter ort under läsåret, har eleven rätt att gå läsåret ut i den skola eleven inlett sitt läsår i. I dessa fall har eleven inte rätt till skolskjuts.

Då en elev flyttar inom, till eller från Vanda, kontakta byråsekreterare Jan Grönqvist, fornamn.efternamn@vantaa.fi, telefon 040 631 8731.

Ändring av tidpunkten för skolstarten

Barnet börjar vanligtvis skolan det år barnet fyller sju år, men kommunen kan ge barnet tillstånd att börja skolan tidigare eller senare. Om vårdnadshavarna är osäkra på om barnet är redo för skolstart som sjuåring, gör skolpsykologen en skolmognadsbedömning. Barnets förskolelärare och psykologen som utför bedömningarna ger tilläggsuppgifter om skolmognad. Om barnet får uppskov ska hen anmälas på nytt till förskola.

På grund av funktionsvariation eller sjukdom kan läroplikten träda i kraft ett år tidigare, dvs. då barnet fyller 6 år. Barn med förlängd läroplikt har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning redan under det år barnet fyller fem. I Vanda gäller den förlängda läroplikten bland annat barn med hörsel- eller synskada, rörelsehindrade eller utvecklingsstörda barn.

Ett barn kan inleda sin skolgång redan som sexåring även i sådana fall att barnet har tillräckliga färdigheter för att klara av skolgången. I praktiken är det ganska få sexåringar som har alla de färdigheter som behövs i skolan. Om vårdnadshavarna vill utreda om barnet kan börja skolan ett år tidigare, ska de låta utföra en psykologisk undersökning av barnet. Undersökningarna är avgiftsbelagda och utförs privat. Det lönar sig även att fylla i en förskoleansökan.

Nyheter

Twitter