Skolresor och skolskjuts

En elev i den grundläggande utbildningen har rätt till skolreseförmån om skolresan överskrider de fastställda kilometergränserna. En elev har också rätt till reseförmånen om skolvägen konstateras vara alltför svår, ansträngande eller farlig, eller om eleven inte klarar av den av hälsomässiga skäl.

Skolreseförmånen beviljas endast till den närskola som kommunen anvisat. En elev som ansökt till en annan skola än närskolan har ändå rätt till ett avgiftsfritt elevresekort, om grunderna för beviljande av skolskjuts beträffande resans längd till både elevens närskola och den andra godkända skolan uppfylls.

Skolskjutsen ordnas i regel med kollektivtrafik och eleven får ett avgiftsfritt elevresekort. Perioden på kortet kan laddas endast vid Vandainfo.

Närmare information om skolresekortet

Taxiskjuts beviljas endast i undantagsfall om eleven inte kan göra sin skolresa till fots eller med kollektivtrafik. En elev kan också färdas ena vägen med taxi och den andra vägen med kollektivtrafik.

Grunder för skolskjuts

Skolresans längd

Det avgiftsfria elevresekortet får man på basis av skolresans längd, om resan till närskolan

 • för elever i årskurserna 1–10 är längre än 5 km
 • för elever i årskurserna 1–2 som behöver särskilt stöd är längre än 3 km
 • för elever under 10 år i den förberedande undervisningen är längre än 3 km
 • Skolresans längd mäts upp av skolresor utgående från den kortaste sträcka som kan tillryggaläggas till fots.
 • Taxiskjuts beviljas inte på basis av skolresans längd.

Särskilt stödbehov

 • Elever i årskurserna 1 och 2 som har behov av särskilt stöd får ett avgiftsfritt elevresekort om skolresans längd överstiger 3 km.
 • När taxiskjuts ansöks måste utlåtande av läkare eller psykolog bifogas till ansökan.
 • Utlåtandet ska bifogas till ansökan.

Svår, ansträngande eller farlig skolresa

Skolresor bedömer hur svår, ansträngande eller farlig en skolresa är. På bedömningen inverkar vägens geometri, hur god sikten är och elevens ålder.

 • En väg anses inte vara farlig, liksom inte heller att gå över denna väg, ifall hastighetsbegränsningen är högst 50 km/h.
 • Om hastighetsbegränsningen är över 50 km/h, anses vägen inte vara farlig ifall det finns en separat led för gång- och cykeltrafik eller en bred vägren.
 • Om hastighetsbegränsningen är över 50 km/h, anses det inte vara farligt att gå över vägen ifall övergångsställen finns utmärkta eller det finns trafikljus.

Sekundär skola (t.ex. musikklass, engelskspråkig undervisning)

 • I regel har man bara rätt till skolskjuts till den närskola som kommunen anvisat.
 • Om skolresans längd ändå överskrider 5 km till både den sekundära skolan och närskolan, har eleven rätt till ett avgiftsfritt elevresekort.
 • Om eleven på grund av handikapp eller sjukdom har rätt till taxiskjuts till sin närskola, kan eleven också beviljas taxiskjuts till en sekundär skola.

Hälsoskäl

 • Skolskjuts kan beviljas av hälsoskäl på basis av ett läkarintyg.
 • En elev kan få elevresekort eller taxiskjuts av hälsoskäl.
 • Läkarintyget ska bifogas till ansökan.
 • Ett utlåtande kan lämnas in till skolan eller skickas per post till skolresor PB 1500, 01030 Vanda stad

Ledsagningsbidrag

 • Av motiverat skäl kan ett belopp som motsvarar priset för ett elevresekort betalas som ledsagningsbidrag till vårdnadshavaren.

Läs mer om grunderna i undervisningsnämndens protokollsutdrag (på finska)

Nyheter

Twitter