Skolresor och skolskjuts

En elev i den grundläggande utbildningen kan få ett avgiftsfritt elevresekort, om resan till närskolan är över 5 kilometer. Elever med särskilt stöd kan få skolreseförmån i årskurserna 1–6, om skolresan är över 3 kilometer. Skolskjuts kan också behövas på grund av farlig skolresa eller av hälsoskäl.

Skolreseförmånen kan endast beviljas till den närskola som anvisats av kommunen. En elev om deltar i betonad undervisning har dock rätt till avgiftsfritt elevresekort, om grunderna för beviljande av skolskjuts uppfylls både till närskolan och till den skola som ger betonad undervisning.

Skolskjutsen ordnas i regel med kollektivtrafik och eleven får ett avgiftsfritt elevresekort. Perioden på kortet kan laddas vid Vandainfo.

Närmare information om skolresekortet

Taxiskjuts beviljas endast i undantagsfall om eleven inte kan göra sin skolresa till fots eller med kollektivtrafik. En elev kan också färdas ena vägen med taxi och den andra vägen med kollektivtrafik.

Grunder för skolskjuts

Skolresans längd

Det avgiftsfria elevresekortet får man på basis av skolresans längd, om resan till närskolan

 • för elever i årskurserna 1–10 är längre än 5 km
 • för elever i årskurserna 1–6 som behöver särskilt stöd är längre än 3 km
 • för elever under 10 år i den förberedande undervisningen är längre än 3 km
 • Skolresans längd mäts upp av skolresor utgående från den kortaste sträcka som kan tillryggaläggas till fots.
 • Taxiskjuts beviljas inte på basis av skolresans längd.

Särskilt stödbehov

 • Elever i årskurserna 1-6 som har behov av särskilt stöd får ett avgiftsfritt elevresekort om skolresans längd överstiger 3 km.
 • Elever i årskurserna 7–9 med behov av särskilt stöd får ett avgiftsfritt elevresekort om skolresans längd överstiger 5 km.
 • Ett elevresekort kan av hälsoskäl beviljas för en resa som underskrider avståndet, genom utlåtande av läkare, psykolog eller någon annan yrkesperson inom hälsovården.
 • När taxiskjuts ansöks måste utlåtande av läkare eller psykolog bifogas till ansökan.

Svår, ansträngande eller farlig skolresa

Skolresor bedömer hur svår, ansträngande eller farlig en skolresa är. På bedömningen inverkar vägens geometri, hur god sikten är och elevens ålder.

 • En väg anses inte vara farlig, liksom inte heller att gå över denna väg, ifall hastighetsbegränsningen är högst 50 km/h.
 • Om hastighetsbegränsningen är över 50 km/h, anses vägen inte vara farlig ifall det finns en separat led för gång- och cykeltrafik eller en bred vägren.
 • Om hastighetsbegränsningen är över 50 km/h, anses det inte vara farligt att gå över vägen ifall övergångsställen finns utmärkta eller det finns trafikljus.

Betonade undervisningen (t.ex. musikklass, engelskspråkig undervisning)

 • I regel har man bara rätt till skolskjuts till den närskola som kommunen anvisat.
 • Om eleven har hälsomässiga skäl att få taxiskjuts till sin närskola, kan eleven också beviljas taxiskjuts till en skola som ger betonad undervisning.

Hälsoskäl

 • Elevresekortet och taxiskjutsen kan beviljas av hälsoskäl, genom utlåtande från läkare, psykolog eller någon annan yrkesperson inom hälsovården.
 • Läkarintyget ska bifogas till ansökan.

Ledsagningsbidrag

 • Av motiverat skäl kan ett belopp som motsvarar priset för ett elevresekort betalas som ledsagningsbidrag till vårdnadshavaren.
 • Om det krävs användning av egen bil för att skjutsa eleven, kan kilometerersättning betalas som ledsagningsbidrag.

Läs mer om i undervisningsnämndens protokollutdrag

Läs mer omi undervisningsnämndens protokollsutdrag. (på finska)

Nyheter

Twitter