Skolskjuts

Det är skäl att med barnet bekanta sig med skolvägen och eventuella trafikfarliga ställen redan i god tid innan skolstarten. En reflex är en fördelaktig försäkring. Om eleven använder cykel till sin skolväg bör den vara i skick. Också lampa och cykelhjälm hör till cyklistens utrustning.

En skolelev har rätt till avgiftsfri skolskjuts eller ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande till skolan om skolvägens längd överskrider de kilometergränser som stadgas om i lagen om grundläggande utbildning eller i Vanda stads skolskjutsprinciper. Rätt till skolskjuts kan även uppstå om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig eller eleven inte klarar av den av hälsomässiga skäl.

Skolskjuts beviljas till den närskola kommunen anvisar barnet. En elev har dock rätt till avgiftsfri skolskjuts med kollektivtrafik till en annan skola i Vanda än närskolan i det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola och grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till både elevens närskola och den andra skolan uppfylls.

Då staden beviljar en elev skolskjuts betyder det i praktiken att staden ger eleven ett skolresekort som är giltigt i närtrafikens fortskaffningsmedel, dvs. bussar och tåg, må–fre kl. 4.30–18.00. Eleven ansvarar för resekortet under läsåret.
Vårdnadshavare som själva skjutsar sitt barn till skolan kan av motiverade skäl på basen av ansökan i efterskott erhålla ett ledsagningsunderstöd. Understödets storlek motsvarar skolbiljettens pris.

Taxiskjuts ordas endast i undantagsfall och förutsätter ett läkar-, psykolog- eller annan sakkunnigs utlåtande för den tid eleven är oförmögen att använda kollektivtrafik. I åk 1 får eleven även taxiskjuts om eleven skulle vara tvungen att byta kollektivfärdmedel under skolresan. Taxiskjuts beviljas endast för den dagliga tidpunkt då skolan börjar och slutar.

Ansökan om skolskjuts görs på en blankett som fås från skolan eller på adressen www.vanda.fi/svenska under sökorden e-tjänster/skolgång och utbildning/ansökan om beviljande av skolskjuts för elever i den grundläggande utbildningen. Ansök om skolskjuts på nytt då barnet övergår från förskoleundervisning till åk 1, från åk 6 till åk 7, vid flyttning eller skolbyte.

Grunder för skolskjuts

Skolskjutsen ordnas i regel med kollektivtrafik och eleven får ett kostnadsfritt resekort för elever. Taxiskjuts beviljas endast i undantagsfall om eleven inte kan göra sin skolresa till fots eller med kollektivtrafik. En elev kan också färdas ena vägen med taxi och den andra vägen med kollektivtrafik.

Skolresans längd

 • Eleven får ett elevresekort kostnadsfritt om skolresans längd till den närskola som anvisats av kommunen överstiger 5 km.
 • Skolresans längd mäts upp av bildningsväsendet utgående från den kortaste sträcka som kan tillryggaläggas till fots.
 • Taxiskjuts beviljas inte på basis av skolresans längd.

Särskilt stödbehov

 • Elever i årskurserna 1 och 2 med behov av särskilt stöd får ett elevresekort kostnadsfritt om skolresans längd överstiger 3 km.
 • När taxiskjuts ansöks måste utlåtande av läkare eller psykolog bifogas till ansökan.
 • Utlåtandet måste lämnas in som en bilaga till ansökan eller per e-post: koulukuljetus@vantaa.fi

Förberedande undervisning

 • Elever som är under 10 år och deltar i förberedande undervisning får ett elevresekort kostnadsfritt om skolresans längd överstiger 3 km.

Hälsoskäl

 • Skolskjuts kan beviljas av hälsoskäl på basis av läkarutlåtande.
 • En elev kan få elevresekort eller taxiskjuts av hälsoskäl.
 • Läkarutlåtandet måste lämnas in som en bilaga till ansökan eller per e-post koulukuljetus@vantaa.fi

Farlig skolresa

 • En väg anses inte vara farlig, liksom inte heller att gå över denna väg, ifall hastighetsbegränsningen är högst 50 km/t.
 • Om hastighetsbegränsningen är över 50 km/t, anses vägen inte vara farlig ifall det finns en separat led för gång- och cykeltrafik eller en bred vägren.
 • Om hastighetsbegränsningen är över 50 km/t, anses det inte vara farligt att gå över vägen ifall det finns utmärkt skyddsväg eller trafikljus.
 • Farorna under skolresan bedöms av bildningsväsendet. På bedömningen inverkar vägens geometri, hur god sikten är och elevens ålder.
 • Sökanden ska under punkten för kompletterande uppgifter (6) motivera, vilken del av skolresan som är farlig.

Sekundär skola (t.ex. musikklass, engelskspråkig undervisning)

 • I regel har man bara rätt till skolskjuts till den närskola som kommunen anvisat.
 • Om skolresans längd emellertid överskrider 5 km till både den sekundära skolan och närskolan, har eleven rätt till elevresekort.
 • Om eleven på grund av handikapp eller sjukdom har rätt till taxiskjuts till sin närskola, kan eleven också beviljas taxiskjuts till en sekundär skola.

Ledsagningsbidrag

 • Av motiverat skäl kan till vårdnadshavare betalas kostnaden för ett elevresekort som ledsagningsbidrag.

Nyheter

Twitter