Grunder för skolskjuts

Skolskjutsen ordnas i regel med kollektivtrafik och eleven får ett kostnadsfritt resekort för elever. Taxiskjuts beviljas endast i undantagsfall om eleven inte kan göra sin skolresa till fots eller med kollektivtrafik. En elev kan också färdas ena vägen med taxi och den andra vägen med kollektivtrafik.

Skolresans längd

 • Eleven får ett elevresekort kostnadsfritt om skolresans längd till den närskola som anvisats av kommunen överstiger 5 km.
 • Skolresans längd mäts upp av bildningsväsendet utgående från den kortaste sträcka som kan tillryggaläggas till fots.
 • Taxiskjuts beviljas inte på basis av skolresans längd.

Särskilt stödbehov

 • Elever i årskurserna 1 och 2 med behov av särskilt stöd får ett elevresekort kostnadsfritt om skolresans längd överstiger 3 km.
 • När taxiskjuts ansöks måste utlåtande av läkare eller psykolog bifogas till ansökan.
 • Utlåtandet måste lämnas in som en bilaga till ansökan eller per e-post: koulukuljetus@vantaa.fi

Förberedande undervisning

 • Elever som är under 10 år och deltar i förberedande undervisning får ett elevresekort kostnadsfritt om skolresans längd överstiger 3 km.

Hälsoskäl

 • Skolskjuts kan beviljas av hälsoskäl på basis av läkarutlåtande.
 • En elev kan få elevresekort eller taxiskjuts av hälsoskäl.
 • Läkarutlåtandet måste lämnas in som en bilaga till ansökan eller per e-post koulukuljetus@vantaa.fi

Farlig skolresa

 • En väg anses inte vara farlig, liksom inte heller att gå över denna väg, ifall hastighetsbegränsningen är högst 50 km/t.
 • Om hastighetsbegränsningen är över 50 km/t, anses vägen inte vara farlig ifall det finns en separat led för gång- och cykeltrafik eller en bred vägren.
 • Om hastighetsbegränsningen är över 50 km/t, anses det inte vara farligt att gå över vägen ifall det finns utmärkt skyddsväg eller trafikljus.
 • Farorna under skolresan bedöms av bildningsväsendet. På bedömningen inverkar vägens geometri, hur god sikten är och elevens ålder.
 • Sökanden ska under punkten för kompletterande uppgifter (6) motivera, vilken del av skolresan som är farlig.

Sekundär skola (t.ex. musikklass, engelskspråkig undervisning)

 • I regel har man bara rätt till skolskjuts till den närskola som kommunen anvisat.
 • Om skolresans längd emellertid överskrider 5 km till både den sekundära skolan och närskolan, har eleven rätt till elevresekort.
 • Om eleven på grund av handikapp eller sjukdom har rätt till taxiskjuts till sin närskola, kan eleven också beviljas taxiskjuts till en sekundär skola.

Ledsagningsbidrag

 • Av motiverat skäl kan till vårdnadshavare betalas kostnaden för ett elevresekort som ledsagningsbidrag.

Nyheter

Twitter