Forskningstillstånd

För forskning och avhandlingar som utförs inom svenskspråkig småbarnspedagogik eller det svenskspråkiga utbildningsväsendet i Vanda bör man ansöka om forskningstillstånd.

Ta först kontakt med föreståndare/rektor för den enhet som du önskar utföra forskningen i. Om forskningstillstånd som gäller alla svenskspråkiga enheter kan direktören för det svenskspråkiga resultatområdet kontaktas.

Forskningstillstånd anhålls om på bildningsväsendets blankett för forskningstillstånd. I anhållan ska varje daghemsföreståndare/rektor och enhet där forskningen kommer att utföras nämnas skilt för sig.

Till ansökningsblanketten bifogas forskningsplanen, och därutöver kan också en eventuell enkät bifogas. Ur forskningsplanen ska det framgå på vilket sätt etiska aspekter iakttas samt ifall lov för forskningen krävs av vårdnadshavarna.

I forskningsplanen fäster vi uppmärksamhet vid metodiken och vid forskningsetiska aspekter.

Vi är också intresserade av hur mycket tid deltagandet i forskningen kräver av våra anställda. Avhandlingarna bör vara väl avgränsade eftersom det utförs en stor mängd enkäter och avhandlingar. Undantag är doktorsavhandlingar och forskning av nationell betydelse.

Den studerandes läroanstalt svarar för handledningen av innehållet i forskningen.

Behandlingen av tillståndet tar mellan 2 till 4 veckor.

Anhållan om forskningstillstånd och bilagor sänds inskannade per e-post till adressen kirjaamo@vantaa.fi.

Ytterligare information:
Benita Lindfors-Lietzén, fornamn.efternamn(at)vantaa.fi, tfn 040 6315141

Forskningstillstånd PDF

Nyheter

Twitter