Skolgång i den grundläggande utbildningen

Skolgång i den grundläggande utbildningen

Varje barn har rätt till en kvalitativ grundläggande utbildning. Välmående, glädje i lärandet och respekt för varandra är våra gemensamma värden i den grundläggande utbildningen i Vanda. En god lärmiljö och skoltrivsel skapas av skolans personal, elever och vårdnadshavare tillsammans.

I skolorna ägnar man sig att lära basfärdigheter och tillräcklig allmänbildning. Lärmiljöerna i skolorna stödjer funktionellt lärande och delaktighet samt möjliggör användningen av informations- och kommunikationsteknologi i lärandet. De vuxna stödjer lärandet och gör inlärningen möjlig ur elevens egna förutsättningar. Eleverna lär sig att ta hand om sig själva, andra och sin omgivning. I Vanda tror vi på, att glädje i lärandet uppstår genom att väcka elevernas nyfikenhet och ge eleverna möjlighet att påverka genom egna val i vardagen. Mål och innehåll i de olika läroämnena har fastslagits i skolornas läroplaner.

Läroämnena i de svenskspråkiga skolorna i årskurserna 1–4 är svenska och litteratur, matematik, omgivningslära, religion/livsåskådningskunskap, musik, bildkonst, slöjd och gymnastik, A-språk (finska) som påbörjas i årskurs 2 och A-språk (engelska) som påbörjas i årskurs 4.

Biologi, geografi, fysik och kemi samt hälsokunskap ingår i ämnet omgivningslära. Därtill studeras historia och samhällslära samt valfria ämnen.

Undervisningen i årskurserna 1–6 sker i huvudsak i samma grupp under ledning av klassläraren. I årskurserna 1–2 har eleverna 20 timmar, årskurserna 3–4 har 23–25 timmar och årskurserna 5–6 har 24–26 timmar i veckan.

I årskurs 7 börjar eleverna studera hälsokunskap, huslig ekonomi samt biologi, geografi, fysik och kemi, elevhandledning samt hälsokunskap som skilda ämnen. B2-språken franska eller tyska kan väljas som tillvalsämnen för åk 8 och åk 9. Övriga tillvalsämnen är huslig ekonomi, musik, bildkonst, slöjd, informationsteknik och företagsamhet. I åk 9 finns även gymnastik som tillvalsämne. Tillvalsämnen väljs i åk 7 för åk 8 och 9.

Förutom gemensamma eller tillvalsämnen studerar eleverna temahelheter. Dessa genomförs under olika lektioner eller som särskilda projekt. Temahelheter är bl.a. att växa som människa, kulturell identitet och internationalism, deltagande, demokrati och entreprenörskap, kommunikation och mediekunskap, ansvar för miljö, välfärd och hållbar utveckling, trygghet och trafikkunskap samt människan och teknologin.

Alla elever som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan deltar i den evangelisklutherska religionsun-dervisningen. Elever som inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan kan på vårdnadshavarens begäran delta i denna undervisning.

För elever som hör till andra i Finland registrerade religiösa samfund ordnas religionsundervisning på vårdnadshavarnas begäran ifall eleverna är minst tre till antalet. Enligt samma grunder ges undervisning i livsåskådningskunskap åt elever som inte hör till religiösa samfund.

Nyheter

Twitter