Skolans välmåendegrupp

I Vanda genomförs elevvården i samarbete med vårdnadshavarna. Det är viktigt att skapa ett bra och konfidentiellt samarbete mellan hem och skola som främjar elevens välbefinnande och vardagsliv både i skolan och i hemmet.

I skolans välmåendegrupp behandlas frågor som rör enskilda elever på ett icke-identifierbart sätt, så att man exempelvis tar upp resultaten av skolhälsoenkäter, hur elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet kan förstärkas eller frågor som rör klimatet i klassen. Det är bra att exempelvis höra elevernas röst genom att genomföra enkäter om vissa teman, till exempel om mobbning, och utifrån resultaten planerar man i skolan hur mobbning ska förebyggas och åtgärdas.

Skolans välmåendegrupp lyfter varje läsår fram några utvecklingsobjekt inom välmåendearbetet i sin skolspecifika elevvårdsplan. I den skolspecifika elevvårdsplanen finns också en beskrivning av hur skolan främjar elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet i elevvården.

De centrala uppgifterna för skolans välmåendegrupp är:
• att utarbeta en plan för den skolspecifika elevvården
• att utveckla och samordna det kollektiva välmåendearbetet
• att göra det möjligt för elever och vårdnadshavare att delta i utformningen av den skolspecifika elevvårdsplanen och i elevvårds- och välmåendearbetet i allmänhet
• att samordna samarbetet med aktörer utanför skolan
• att utveckla lärmiljön
• att bereda skolans verksamhetsplan för elevvårdens del
• att utveckla och följa upp samarbetet inom elevvården mellan hem och skola
• att utarbeta eventuella andra lagstadgade planer som rör välbefinnandet

Nyheter

Twitter