Studerandehälsovården

Studerandehälsovården stärker den ungas egna resurser. Studerandehälsovården ger studerandena handledning i skötseln av den egna hälsan, främjar förutsättningarna att hantera olika livssituationer och fungerar som stöd för studierna.

Studerandehälsovården är avsedd för gymnasieelever, tiondeklassister, studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet och studerande på yrkeshögskolor.

Man kan komma till hälsovårdarens mottagning utan tidsbokning under jourtid. Man kan också boka tid till mottagningen per telefon eller e-post.

Ärendena vid skol- och studerandehälsovården sköts i så stor omfattning som möjligt på distans per telefon eller som videomottagningar.

  • Hälsokontroller på förhand i samband med uppbåd fortsätter att ordnas.
  • Obligatoriska utredningar och vaccinationer för studerande vid läroanstalter inom social- och hälsovårdssektorn genomförs.
  • Övriga mottagningsbesök vid skol- och studerandehälsovården genomförs om resurserna så medger.
  • Övriga individuella besök hos hälsovårdaren och läroanstaltens läkare som man kommit överens om sköts i första hand per telefon och den studerande kallas på besök till mottagningen endast vid behov.
  • Om ni har behov av skol- eller studerandehälsovårdens tjänster kan ni kontakta hälsovårdaren vid den egna skolan/läroanstalten.

Läs mer: Skol- och studerandehälsovårdens tjänster under coronaepidemin (26.3.2020)

Hälsoundersökningar

Hälsovårdaren utför hälsoundersökningar av elever i årskurs 1 och 2 och vid behov också av elever i andra årskurser. Studerande vid yrkeshögskolor fyller under det första studieåret i en hälsoenkät utifrån vilken studerandena kallas till hälsoundersökning.

Undersökningar i samband med uppbåd

Studerande i Vanda som är i uppbådsåldern genomgår hälsoundersökning vid läroanstalterna. Läroanstaltens studerandehälsovårdare kallar ungdomar i uppbådsåldern till en förhandshälsoundersökning vid den egna mottagningen och bokar i samband med hälsoundersökningen tid till läkare. Också de hälsoundersökningar som utförs av läkare görs på läroanstalterna.

Sjukvård för studerande

Influensavaccinationer hösten 2019

Sjukvård ordnas för studerande i Vanda på hälsostationen i det det egna bostadsområdet. En studerande som är bosatt på en annan ort kan uppsöka sjukvård på en hälsostation som ligger i läroanstaltens område, eller i sin egen kommun.
I akuta sjukdomsfall kan man uppsöka jouren vid den hälsostation som ligger i läroanstaltens område (vardagar kl. 8–16) eller hälsocentralsjouren (övriga tider).

Utländska studerandes rätt till vård

Studerande från utlandet omfattas av studerandehälsovården.

Studerandehälsovården omfattar:

  • Uppföljning och främjande av studerandenas hälsa och välbefinnande samt studieförmåga. I vården ingår två regelbundna hälsoundersökningar för gymnasieelever och studerande vid yrkesläroanstalter och hälsoundersökning för alla studerande utifrån individuella behov.
  • Ordnande av hälso- och sjukvård för studerande, medräknat mentalvårdsarbete och alkohol- och drogarbete, främjande av sexualhälsa och munhälsovård.
  • Tidig identifiering av studerandes behov av särskilt stöd eller undersökningar, samt stöd och vid behov hänvisning till fortsatta undersökningar eller vård.
  • Om en utländsk studerande har Vanda som hemkommun får han eller hon hälsovårdstjänster till samma klientavgift som kommunborna. Hemkommunen för en studerande som kommer från utlandet är dennas boendekommun, om studierna omfattar minst 2 år.

Studerande från EU/EES-länder och Schweiz är berättigade till hälsovårdstjänster till samma klientavgifter som studerande från Vanda. Rätten till vård styrks med ett europeiskt sjukförsäkringskort. De avgiftsfria studerandehälsovårdstjänsterna är avgiftsfria också för studerande från ovanstående länder.

Studerande som kommer från ett land utanför EU-området ska ha en sjukförsäkring redan vid ankomsten, om studierna i Finland varar längre än tre månader. Försäkringen är en förutsättning för att få tillgång till studerandehälsovårdens tjänster. I annat fall har studeranden endast rätt till första hjälpen och akut sjukvård. Om studierna pågår kortare tid än två år, ska försäkringen täcka sjukdomskostnader på 10 000 euro. Om studierna pågår i minst två år, ska försäkringen täcka sjukdomskostnader på 30 000 euro. Studeranden betalar de faktiska kostnaderna för alla tjänster.

Studerande från Quebec i Canada får tillgång till tjänsterna till samma klientavgifter som kommuninvånare efter att ha uppvisat blanketten Q/SF4.

Nyheter

Twitter