Servicesedel

Då familjen ansöker om plats i småbarnspedagogiken i tjänsten VaSa anges de daghem och gruppfamiljedaghem för vilka en servicesedel kan beviljas, med termen Privat (Yksityinen) i listan på verksamhetsställen. Om familjen väljer som önskemål ett daghem som fungerar med servicesedel beviljas familjen en servicesedel. Familjen kan genom ansökan använda servicesedeln i det daghem som de valt eller om de så önskar i något annat servicesedeldaghem som Vanda godkänt.

Senast då beslutet tagits emot ska familjen själv kontakta servicesedeldaghemmet och avtala om småbarnspedagogiken. Servicesedeldaghemmet kan också begära att familjen fyller i daghemmets egen ansökan.

Se här anvisningar om att ansöka till småbarnspedagogiken

Servicavtal med servicesedeldaghem

Familjen ingår ett serviceavtal med ett privat servicesedeldaghem. Daghemmet skickar den bilaga till serviceavtalet som staden begär till tjänsterna för småbarnspedagogik (Småbarnspedagogiken, Servicesedlar, PB 313, 01030 Vanda stad) för att fastställa servicesedelns värde.

Servicesedelns värde

Servicesedeln är inkomstrelaterad och familjens inkomster inverkar på servicesedelns storlek och den egna betalningsandelen. Den månatliga klientavgiften som familjen betalar kan vara högst 30 euro dyrare än den motsvarande kommunala avgiften. För att ordna dagvård kan en familj inte samtidigt använda sig av servicesedeln samt få stöd för privat vård av barn eller hemvårdsstöd. Läs mer om servicesedeldaghem och deras priser.

Servicesedeln är barnspecifik. Värdet på servicesedeln fastställs utgående från barnets ålder, familjens storlek och bruttoinkomster samt på basis av det servicebehov/tiden barnet deltar i småbarnspedagogiken som överenskommits i serviceavtalet mellan familjen och daghemmet. Den kommunala småbarnspedagogikens syskonrabatt omfattar också servicesedeln.

Läs mer om den kommunala klientavgiftens grunder och inkomstgränser.

Att meddela familjens inkomstuppgifter

För fastställandet av servicesedelns värde ska familjen dessutom lämna in sina inkomstuppgifter till tjänsterna för småbarnspedagogik senast den 15:e dagen i den månad då dagvården inletts. Samma inkomstutredningsblankett används för att anmäla inkomster som för att fastställa den kommunala klientavgiften.

Familjen kan på inkomstutredningsblanketten meddela att de samtycker till att betala den högsta avgiften, varvid staden beviljar en servicesedel till dess minsta värde och familjen betalar det privata daghemmet den högsta avgiften för småbarnspedagogik (288 euro + eventuellt 30 euro).

Den ifyllda blanketten skickas till adressen: Småbarnspedagogiken, Inkomstutredning, PB 313, 01030 Vanda stad

Beslut om servicesedelns värde

När serviceavtalets bilaga och inkomstutredningsblanketten har lämnats in till tjänsterna för småbarnspedagogik skickas ett beslut om servicesedelns värde hem till familjen per post. Till daghemmet skickas ett meddelande om servicesedelns värde, där familjens inkomstuppgifter inte omnämns. Daghemmet fastställer barnets klientavgift utifrån värdet på servicesedeln. Familjen och daghemmet avtalar sinsemellan om klientavgiften och sådant som rör betalningen av denna.

Nyheter

Twitter