Servicesedel

Ansökan om servicesedel för privat vård vid daghem görs på webbplatsen vantaa.fi med en elektronisk ansökan om småbarnspedagogik eller med en pappersblankett som inlämnas till byrån för småbarnspedagogik eller den privata producenten som verkar med servicesedel. Utöver ansökan om servicesedel ska man med separat ansökan söka en plats i småbarnspedagogiken vid det privata daghemmet. Servicesedeln är inkomstrelaterad och den dagvårdsavgift som familjen själv betalar får vara högst 30 € dyrare per månad jämfört med motsvarande kommunala dagvårdsavgift.

Servicesedeln gör det möjligt att i större utsträckning än tidigare använda sig av privata småbarnspedagogiska tjänster. Alla familjer kan ansöka om en servicesedel av Vanda stad och välja vårdplats bland de privata servicesedeldaghem som staden godkänt. Sedeln är inkomstrelaterad och familjens inkomster inverkar på servicesedelns värde och den egna betalningsandelen. För att ordna småbarnspedagogik kan en familj inte samtidigt använda sig av servicesedeln samt få stöd för privat vård av barn eller hemvårdsstöd. Familjer som behöver småbarnspedagogik på grund av arbete eller studier kan ansöka om servicesedel för heldagsvård.

Hur ansöker en familj om servicesedel för privat småbarnspedagogik?

1. Utredning av olika alternativ för småbarnspedagogik

På Vandas webbplats kan man bekanta sig med servicesedeldaghemmen och deras priser. När familjen har hittat en lämplig vårdplats kan familjen ta kontakt med daghemmet och kontrollera vårdplatssituationen.

2. Ansökan om servicesedel

Servicesedeln kan ansökas via en elektronisk ansökan om småbarnspedagogik. Alternativt kan familjen skicka en utskrift av ansökan till byrån för småbarnspedagogik (PB 313, 01301 Vanda) eller lämna in den till servicesedeldaghemmet. Anteckna ordet ”servicesedel” som referens på kuvertet. Med samma ansökan om småbarnspedagogik kan man ansöka om både servicesedel och kommunal småbarnspedagogik i den ordning som familjen önskar. I ansökan anger man önskemålet för ordningsföljden på vårdformerna med siffrorna 1-5. Om man i första hand önskar få servicesedel till ett privat daghem skriver man siffran 1 vid servicesedeln.

3. Beslut om servicesedel

Beslut om servicesedlar tas av chefen för småbarnspedagogik. Det skriftliga beslutet skickas till familjen per post eller till medborgarkontot, ifall familjen tagit i bruk ett medborgarkonto.

4. Avtal om småbarnspedagogik med servicesedeldaghem

Efter att ha fått ett beslut om servicesedel ingår familjen ett avtal inklusive bilagor om barnets småbarnspedagogik med servicesedeldaghemmet.

5. Beslut om servicesedelns värde

Daghemmet lämnar in bilagan till serviceavtalet till byrån för småbarnspedagogik (PB 313, 01301 Vanda) innan vårdförhållandet inleds. Anteckna ordet ”servicesedel” som referens på kuvertet. För fastställandet av servicesedelns värde ska familjen dessutom lämna in sina inkomstuppgifter till Vanda stads byrå för småbarnspedagogik senast den 15:e dagen i den månad då småbarnspedagogiken inletts. Samma blankett används för att anmäla inkomster som för att fastställa avgiften för småbarnspedagogiken. Ifall familjen i ansökan meddelat att man går med på servicesedelns minimivärde behöver inkomstuppgifterna inte lämnas in.
När serviceavtalets bilaga och inkomstuppgifterna har lämnats in till byrån för småbarnspedagogik skickas ett skriftligt beslut om servicesedelns värde hem till familjen per post. Till daghemmet skickas ett skriftligt meddelande om servicesedelns värde, där vårdnadshavarnas inkomstuppgifter inte omnämns. Serviceproducenten fastställer barnets avgift för småbarnspedagogik utifrån värdet på servicesedeln. Vårdnadshavarna och daghemmet avtalar sinsemellan om avgiften och sådant som rör betalningen av denna.

6. Inledandet av småbarnspedagogiken

Barnet börjar i småbarnspedagogiken enligt överenskommelse.

Servicesedelns värde.

Servicesedeln är barnspecifik. Värdet på servicesedeln fastställs utgående från barnets ålder, familjens storlek och bruttoinkomster samt på basis av det servicebehov/den vårdtid som överenskommits i serviceavtalet mellan familjen och producenten. Den kommunala småbarnspedagogikens syskonrabatt omfattar också servicesedeln. Med hjälp av räknaren kan du uppskatta värdet på ditt barns servicesedel. För att använda räknarna behöver du ett excel-program.

Nyheter

Twitter