Principer för placering av barn inom småbarnspedagogiken i Vanda

Då antalet sökande till ett visst daghem/gruppfamiljedaghem är fler än antalet lediga platser beaktas följande faktorer vid valet av barn (inte i viktighetsordning):

 • syskon
 • barnvisa behov (språkstöd, stöd för utveckling och lärande, barnskyddets stödinsats)
 • vårdtid per dag
 • ensamförsörjare
 • möjlighet till transport
 • barngruppens struktur (barnens åldersfördelning, språkstöd samt stöd för utveckling och lärande)

Utöver ovan nämnda faktorer beaktas vid placeringen av barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken även följande:

 • barnets modersmål är svenska
 • endera av föräldrarna eller vårdnadshavarna i familjen talar svenska
 • barnet har erfarenhet av en svenskspråkig miljö

Dessutom beaktas orsaker som hänger samman med verksamhetens natur:

 • Placering av barn med behov av stöd för utveckling och lärande i småbarnspedagogik
 • Barnets placering i småbarnspedagogik samt de behövliga stödåtgärderna förbereds i samarbete med föräldrarna eller andra vårdnadshavare, konsulterande specialbarnträdgårdsläraren samt eventuella övriga sakkunniga.

Nyheter

Twitter